ערך/מתנות לאביונים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מתנות לאביונים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מתנות לאביונים היא אחת מארבעת מצוות הפורים.

שיעור מתנות לאביונים[edit]

מצאנו כמה דעות בשיעור המתנה הניתנת:

ברכת שהחיינו[edit]

דנו הפוסקים אם צריך לכוין בברכת שהחיינו ביום גם על מתנות לאביונים, ויש המדקדקים מדברי המג"א שאי"צ לכוין[1] וביאור הטעם לזה יתכן שהואיל וכל השנה חייב בצדקה ואין הבדל בין צדקה של פורים לצדקה של אחרי פורים, לכן אין לברך על זה ברכת שהחיינו שאין ניכרת המצוה שיהא שמח בה[2] [תשובות והנהגות (ח"א סימן תד)], אולם בפמ"ג כתב שהש"ץ צריך לכוין להוציאו בברכת שהחיינו[3]. ולכן יש שהחמירו שלא לצאת ידי מצות מתנות לאביונים עד אחר ברכת שהחיינו של קריאת המגילה ביום, ואם נתנו נתכונו שלא לצאת ידי המצוה מתנות לאביונים, שרצה לקיים המצוה לאחר ברכת שהחיינו.שולי הגליון


  1. במ"א (סימן תרצב) כתב כשמברך שהחיינו ביום יכוין גם על סעודת פורים ומשלוח מנות, ולא הזכיר מתנות לאביונים.
  2. משא"כ במשלוח מנות וסעודת פורים דמינכרא מצותן בפורים ויש להם הלכות מיוחדות משא"כ ביום טוב.
  3. ואף שחייב בשהחיינו מצד מגילה לדידן שנוהגין לברך ביום, כיון שמברך לסעודה ומשלוח מנות צריך המוציאו לכוין על כך, וכן מזכיר שם לכוין בשהחיינו על מתנות לאביונים, ודברי המ"א בשם השל"ה לא מביא כלל.

מעבר לתחילת הדף