ערך/מחוסר כפורים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מחוסר כפורים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

איסור אכילת קדשים[edit]

בארעא דרבנן (מערכת ט' סי' רפב) כתב שבגמרא פסחים (לה.) מבואר שכל האיסור לאכול בקדשים קודם שיביא קרבנו הוא מדרבנן. והקשה מדברי הרמב"ם (פי"ח מפוסהמ"ק הי"ד) שחייבו מלקות[1]. וכתב שאפשר שהוא פלוגתא ופסק הרמב"ם כמשנה בפרה (פי"א) לענין ביאת מקדש וה"ה לענין אוכל קודש.

והרדב"ז הקשה על מה שכתב הרמב"ם שמחוסר כפורים שאכל קדשים לוקה ואילו גבי ביאת מקדש (פ"ג מביאת מקדש הי"ד) פטרו ממלקות. ובשמחת עולם (שם) יישב בדוחק שכוונת הרמב"ם שלוקה מכת מרדות מדרבנן ואף על גב שהרמב"ם איירי גם בטבול יום, לצדדין קתני שטבול יום לוקה מדאורייתא ומחוסר כפורים לוקה מדרבנן.שולי הגליון


  1. וכן הקשה שם המשנה למלך.

מעבר לתחילת הדף