מראי מקומות/אורח חיים/רטו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png רטו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


חיי אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


דעת בה"ג גבי עניית אמן אחר ברכת עצמו

הב"י בסעיף א, הביא מבה"ג דאין לענות אמן אחר ברכת הפירות כיון דהוי הפסק בין הברכה לטעימה, ע"כ, ולפי"ז בברכות הראיה ותפילת הדרך וכדו' עונה אמן לדעת הבה"ג, ויש להוסיף דבה"ג בהל' ברכות בעמוד פא, כתב כן בשם מר רב יהודאי גאון.

עניית אמן כשלא שמע הזכרת ה'

כתב הטור בסעיף א, שעונין אמן אחר ישראל המברך אע"פ שלא שמע כל הברכה אלא הזכרת השם, ע"כ, ותימה למה צריך לשמוע הזכרת ה', ומהיכא תיתי דבגמ' בברכות נא:, לא הוזכר, וצ"ע.

אם יש חיוב לענות אמן על ברכת חבירו

הטור והב"י בסעיף ב, הביאו בזה מחלוקת, ויש להוסיף דהב"י בסי' קצח, הביא מסמ"ג שחייב, ע"כ, וכ"כ סמ"ק במצוה קט אות מב, דיש לענות אמן על כל ברכה שאדם שומע.

ברכה שאינה צריכה אי הויא דאורייתא

הב"י בסעיף ג-ד, הביא את לשון הרמב"ם בזה, ועי' במה שכתבתי בזה בפתיחה להל' ברכות.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף