מלך שלם/פסחים/ד/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מלך שלם TriangleArrow-Left.png פסחים TriangleArrow-Left.png ד TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
תוספות רי"ד
רמב"ן
ריטב"א
מהר"ם חלאווה
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חתם סופר
רש"ש
מלך שלם

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


שם ד"ד ע"ב

וז"ל תנן התם ר"מ אומר אוכלין כל חמש כו' רבי יהודה אומר אוכלין כל ד' ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש. דכ"ע מיהא חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנ"ל אמר אביי כו' ושם בד"ה ע"א וז"ל רבא אמר מהכא לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים.

וכתבו התוספות לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים, הקשה הרשב"א ז"ל היכי יליף מהכא דחמץ אסור משש שעות ולמעלה והא זמן שחיטת הפסח אחר התמיד הוי, ותמיד ששחטו לפני חצות פסול, ואם כן זמן (שחיטת) [שחיטה] לא הוי מיד אחר חצות עד כדי שהיית הקרבת תמיד.

וי"ל כיון דדיעבד אם שחט הפסח קודם תמיד כשר כדתנן התם, חשיב זמן (שחיטת) [שחיטה] מחצות ואילך, עכ"ל. ועיין בריש תמיד נשחט דח"נ ודנ"ט יע"ש.

וקשה דהלא ר' יהודה עצמו הוציאו בפ"ב דפסחים דכ"ח ע"ב הפסוק אחר וז"ל ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה דכתיב לא תאכל עליו חמץ ז' ימים תאכל עליו מצות דברי רבי יהודה א"ל ר"ש וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות אם כן מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ בשעה שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ כו'. וכתבו התוס' שם (ד"ה אם) אם כן מה תלמוד לומר לא תאכל עליו כו', הלשון דחוק, ונראה לרשב"א דהכי (פירש) [פירושו] והלא כבר נאמר תאכל עליו מצות וההוא עליו ע"כ אאכילת פסח קאי הכי נמי לא תאכל עליו חמץ קאי נמי אשעת אכילת פסח, עכ"ל.

ולרבי יהודה מוכרחין אנו לומר דקאי אשעת שחיטת פסח כי היכי דלא סתרי אהדדי פ' זה עם פ' לא תשחט על חמץ דם זבחי ואם כן קשה לרבא למה לא הביא הפסוק שהביא רבי יהודה עצמו וכעת אין הפנאי מסכים לעמוד בזה:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף