חתם סופר/פסחים/נב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
תוספות רי"ד

חי' הלכות מהרש"א
מהרש"ל
פני יהושע
חתם סופר
רש"ש


שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


חתם סופר TriangleArrow-Left.png פסחים TriangleArrow-Left.png נב TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ביישוב לא עבידנא. עי' תו' ומרש"א ולולי דבריהם היה נ"ל לחלק בין הך דר"ס לדרבב"ח דלעיל דרבב"ח דעתו לחזור הוה לכן לא חל עליו חומרי מקום שהלך לשם כלל רק בפרהסיא מפני המחלוקת אבל בצינעא מותר משא"כ ר"ס לא היה דעתו לחזור אך מ"מ לא היה דעתו לקבוע באותה העיר ג"כ וא"כ כשהוא בעד מתאכסן בתוכה הרי הוא כאנשי העיר ליומו להחמיר בכל חומרותיהן דקולי מקום שיצא משם לא תגן עליו שהרי אין דעתו לחזור לשם ולכן אפי' בצינעא לא יעשה משא"כ במדבר יעשה כיון שאינו בעיר מה"ת תחול עליו חומרת עיר שאין דעתו לקבוע בה ואינו שם עתה כנ"ל נכון לדינא וזהו דעת הרמב"ם ספ"ח מה' י"ט דבבבא דרישא כ' דנותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם אך במדבר יעשה ובבבא דסיפא כ' ואם דעתו לחזור מ"מ לא יעשה בפרהסיא אבל בצינעא יעשה משמע מני' דברישא מיירי באין דעתו לחזור ומ"מ במדבר אין נותנין עליו חומרי מקום שהלך ובפר"ח הרבה לתמוה על פסק זה ולפמ"ש ברישא מיירי באין דעתו לחזור לעירו וגם לא לקבוע במקום שהוא שם לכן לא יעשה אלא במדבר ובסיפא איירי בדעתו לחזור לכן בעיר עצמה יעשה בצינעא מיהת וק"ל:

מפני המחלוקת. הנה התו' כ' שהי' ר"ס במקום שהגיעו שם שלוחי ב"ד והכונה על א' מג' פנים א' שבמקומו היו מגיעים השלוחים מאז ומעולם אך עתה הי' בעיר שלא הגיעו וא"כ כיון שגם באותה העיר בקיאי' האידנא בקביעא דירחא ולא עבדי יום ב' אלא משום מנהג אבותיהם אבל יודעי' הם שיום א' עיקר א"כ לר"ס הא לא נהגו אבותיו מעולם איסור ביום שני שגם קודם שהי' בקיאי' לא עשו כ"א יום א' שהשלוחי' הגיעו למקומו לכן לא שמר עתה יום ב' אלא מפני המחלוקת וזהו הפי' נכון אלא שלשון התו' אינו מדוקדק שכ' שהיה במקום שהגיעו שלוחים כו' והיה להם לכתוב שהיה ממקום במ"ם א"נ י"ל כך שר"ס היה עתה במקום שהגיעו שלוחים ועשה יום א' וביום הב' הלך לאותה העיר ומצאם שובתי' י"ט השני וכן מצינו ספ"ק דר"ה בלוי שבא לבבל בי"א תשרי ע"ש וא"נ שהיה קל ללכת כמו שאמר ר"נ שם קלים היו רודפינו ואפ"ה לא הו"מ להעיד במקום שלוחים משום שהוא לא שמע מפה ב"ד מקודש כמבואר שם בר"ה במקומו ספ"ק. ועוד בה שלישי' לר' יוחנן שם דגזר שלוחי ניסן אטו שלוחי תשרי א"כ מצי איירי שהגיעו שלוחים גם לאותה העיר אלא שגזרו אטו שלוחי תשרי ורב ספרא היה מעיר שהגיעו גם תשרי ולא היה צריך למגזר מידי וק"ל:

ולי"ל לר"י הא דתנן נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם. עפרש"י שהק' ממקום שיצא משם דודאי לא שייך מחלוקת ואפ"ה צריך לנהוג חומר אותו המקום וצ"ע להרז"ה שכ' דמקום שיצא משם טעמא אחריני אית ביה משום אל תטוש תורת אמך ובפר"ח סי' ס"ח הפריז על המדה לומר לדעת הרמב"ם אפי' אין דעתו לחזור לא פקע מני' לעולם אפי' קולי מקום שיצא משם משום אל תטוש א"כ מאי פריך לר' יהודה ממקום שיצא למקום שהלך וצ"ע:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף