שיחה:בבלי/פסחים/נב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

במדבר מאי[edit]

לכאורה יש לבאר ספקו בגדר דין יו"ט שני האם הוא רק משום ספיקא או שהוא כבר תקנת חכמים וממילא אף שהוא יודע בקביעא דירחא מכל מקום כבר תקנו וצריך לעשות כתקנתם. וביישוב מה שלא עושה כן לכאורה הוא מפני המחלוקת וכנוסח המפורש בגמרא אך יש ראשונים שלא גרסו כן וכן משמע ברש"י שהוסיף הואיל ונהגו בו איסור לא אשנה לעיניהם את המנהג, וצ"ב קצת הנוסח הזה שמשמע שאין כוונתו למפני המחלוקת שאם כן היה לו לכתוב לשון זו ומשמע שהוא כעין דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, ולכאורה זהו רק בכותאי, וגם צ"ב מדוע הוצרך לכך הלא לכאורה מנהג זה יש לו שורש וטעם גדול ועיין תוס' לעיל (נא. ד"ה אי), ויש מקום לחלק בין מנהג שסיבתו שייכת גם אצל הבא לכאן רק שהוא לא נהג כן, משא"כ הכא שכל טעם המנהג משום ספק וזה הבא שיודע בקביעא דירחא אין לו טעם למנהג זה ובכה"ג שנא, וצל"ע. ש"ס יידן (שיחה) 10:33, 17 בינואר 2021 (IST)

הכובש שלשה כבשין כו'[edit]

דעת רבי אליעזר לכאורה מבוארת היטב שהוא חושש לבליעות אף בפירות שביעית ודעת רבן גמליאל שאינו חושש לבליעות לכאורה הוא מהטעם שאחר שנבלע חשיב כמבוער, אך דעת רבי יהושע צ"ב, ורש"י לגבי דעת רבי אליעזר הזכיר הדבר שמשוי להו כחד וממילא נחלקו אם בדבר אחד שיש בו מכל המינים כמאן אזלי, אך גוף הדבר שנעשה כדבר אחד הוא דבר שלכאורה לא מצינו כמוהו בשאר הלכות וגם כבישה לכאורה אינה מגדירה כחתיכה אחת כעיסה או תבשיל וכיו"ב וצ"ב. ש"ס יידן (שיחה) 10:33, 17 בינואר 2021 (IST)