אילת השחר/שבת/מט/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רמב"ן
תוספות רי"ד

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם
מהרש"ל
פני יהושע
חתם סופר
רש"ש
אילת השחר


שינון הדף בר"ת


אילת השחר TriangleArrow-Left.png שבת TriangleArrow-Left.png מט TriangleArrow-Left.png א

דף מ"ט ע"א

שלא יישן בהם. ובתוס' (ד"ה שלא) פירשו דאיסור השינה הוא משום היסח הדעת, והפוסקים האריכו בגדרי היסח הדעת בתפלין. והנה המשנ"ב (סי' ק"ג סק"ג) כתב דמי שהוצרך להפיח ינתק התפלין ממקומו, ומוכח דאין איסור הפחה במה שיש על גופו תפלין, אלא רק כשמקיים מצוה, ולפ"ז לכאו' יועיל גם כשיחשוב שאינו רוצה לקיים מצוה, דהשתא נמי אין הנחתו לשם מצוה. [והנה יש מצוות שאפי' כשמכוין שלא לקיים המצוה נתקיים מצוה, כגון פריה ורביה שאמרו ביבמות (דף ס"ב א') דלחד מ"ד אפי' כשנולדו לו בגיותו מקיים מצוה, וכן צדקה לעני שאפי' שלא מכוין לשם מצוה עכ"פ נעשה המצוה, והיינו משום שהעיקר במצוות אלו הוא התכלית, ולא עצם המעשה, אבל בתפלין אם מכוין שלא לשם מצוה אינו מקיים מצוה כלל]. ומיהו אפי' אם נאמר שכשמכוין שלא לשם מצוה אין איסור הפחה, מ"מ בזמן שינה אסור להפיח, דחשיב מקיים מצוה, כמו מי שהולך לישון בסוכה שמקיים מצוה גם בשינתו.


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי אילת השחר מונגשים לציבור במסגרת 'אוצר הספרים היהודי השיתופי' לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של רבנו אהרן יהודה ליב ב"ר נח צבי. הזכויות שמורות לבני רבנו יבלחט"א