שואל ומשיב/א/א/מט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שואל ומשיבTriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png א

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שואל   מהדורה קמא חלק א סימן מט   ומשיב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

יום ה' תולדות תרכ"ג כ"ז מרחשון. שלום להרב מהו' יודל מיטלמאן בנואיארק[1].

מכתבו הגיעני והנה בדבר שאלתו שאשה אחת זה עשרים שנה כי הלך בעלה ממנה ועתה בא כתב ממנו רחוק כמה אלפים פרסאות והדרך מסוכן מאד שכתב לסופר פב"פ ששולח לו מעות שיכתוב גט לגרש בו אשתו וכן כתב לעדים שיחתמו ולעדי הרשאה בפני עצמן ולשליח בפ"ע שיהי' במקומו לגרש את אשתו והנה בפקח ע"י כת"י רבו הדעות לאסור כמבואר בסי' ק"כ אמנם מפני כי העגון הוא גדול מאד כי רחוק הדרך כמה אלפים פרסאות והדרך מסוכן מאד וגדולה מזו היקל המבי"ט ח"ב בזה וחלקו עליו הפר"ח והג"ף כי אמנם בנ"ד יש להקל כיון דבפקח ע"י כתב רבו המקילין והנה לפי מה דמבואר בפ"י ח"ב שנדפסו מחדש סי' פ"ד שכתב שהטעם דלא מועיל מתוך הכתב הוא משום דלא ידעינן אם הוא מבין בטיב מתוך הכתב ובספר בני יעקב הביא בשם חידושי תלמיד רשב"א כת"י בשם רמ"ה מה דבפקח ל"מ כיון דיכול לדבר א"ל דמשטה הוא א"נ איכא למיחש לטרופי דעת' וזה בנ"ד שהוא במקום רחוק כ"כ וא"א לו לבוא שם וגם ל"ש טירוף דעת שהרי כתב לסופר ולעדי חתימה ולעדי הרשאה ולשליח לכ"א בפ"ע ומה גם שכתב שנשבע בשבועה חמורה בשבועת התורה שלא יבטל את הגט וכי היאך שייך בזה משטה או טירוף הדעת והרי לענין טענת שלא להשביע ל"ש כשכתב בכת"י כמבואר בחו"מ סי' פ"א סעי' י"ז בהג"ה וע"ש בש"ך ע"כ מכל הלין טעמי נ"ל להתיר בפקח ע"י כת"י וגם בשו"ת ש"ב הגאון מוהר"ז מרגליות ז"ל בספרו ב"א סי' פ' לאהע"ז ספר ומנה הרבה דיעות דכשר בפקח ע"י כת"י במקום עגון גדול אמנם כ"ז אם מכיר בבירור שהוא כת"י ואני סומך על מעכת"ה כי יחקור בזה היטב ונמטי שיבא.שולי הגליון


  1. אודותיו ראו: רבי יהודה מיטלמן, ניו יורק. בלקסיקון הרבני "אישי ישראל".

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף