שו"ת הרא"ש/לה/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png לה TriangleArrow-Left.png ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל לה - סימן ז

שאלה ראובן ששידך לאה ושלח לה סבלונות והלכה לאה ונשאת לאחר ועתה תובע ראובן ללאה שתחזיר לו הסבלונות דקיי"ל מוהרי הדרי והיא אומרת שאין לה ממה לשלם כי היא אכלה וכלתה כל הסבלונות ששלחו לה.

תשובה אם הכניסה לאה לבעלה נכסי מלוג ראובן גובה מהם סבלונות וכן מוכח בסוף יש נוחלין (קל"ט) דגרסי' התם שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת מהו בעל לוקח הוי או יורש הוי לוקח הוי ומלוה ע"פ אינו גובה מן הלקוחות או יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים אמר ליה תניתוה נישאו גדולות ישאו קטנות מאי לאו נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מן הבעל לא נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות לבעל והתניא נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מן הבעל שאני פרנסה דאית ליה קלא לפי שהכל יודעין שהן צריכות לינשא וכיון שידע זה הבעל הויא כמלוה בשטר וחוזר וגובה מן הבעל אפילו אי הוי לוקח וכן בנדון זה סבלונות קלא אית להו כי דרך הוא לשלוח סבלונות בגלוי ולעשות פרסום ופומבי לחזק הדבר שלא תנשא לאחר וידע בהם הבעל הו"ל כמלוה בשטר וגובה מנכסי מלוג שהכניסה לבעל ועוד דמסיק התם דזימנין דעבדו רבנן לבעל כיורש וזימנין דעבדו ליה כלוקח גבי יובל שויוהו רבנן כיורש כי היכי דלא ליהדר ביובל כדתנן במסכת בכורות (נ"ב) אלו שאין חוזרין ביובל הבכורה והיורש את אשתו גבי דרבי יוסי בר חנינא שויוהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה כדאמר רבי יוסי בר חנינא האשה שמכרה בנכסי מלוג הבעל מוציא מיד הלקוחות גבי דרבין משום פסידא דאלמנה שויוהו רבנן כיורש דשלח רבין באגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונת מנכסיו ופריך הגמ' והא גבי דר"י בר חנינא דאיכא פסידא ללקוחות ושויוהו רבנן כלוקח ומשני התם אינהו דאפסידו אנפשיהו דלא איבעא להו למיזבן מאתתא דיתבה תותי גברא ופסק רי"ף ז"ל לענין בעיא דשלח אבוה בר גניבא לרבא באשה שלותה ואכלה ועמדה ונשאת לא גביא מיניה דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזפי בלא שטרא והאי טעמא לא שייך בסבלונות דלא אורחא דמילתא למעבד עלייהו שטרא כי אדעתא דאיחתוני שלח לה ולא שתכניס לבעל אחר הלכך אפילו אם הוו הני סבלונות כמלוה על פה גבי להו מנכסי מלוג דמשום פסידא דמשדך שויוהו רבנן לבעל כיורש ואם אין לה נכסי מלוג ויש לה שטר נדוניא על בעלה שיכולה לגבות השטר בכל זמן שתרצה ראובן גובה סבלונות מבעל דכי היכי דמשועבד לה משועבד נמי לראובן מדרבי נתן אבל אם אין שטר נדוניא עומד לגבות בכל זמן שהאשה רוצה אלא לכשתתאלמן או תתגרש לא אמרינן תמכור שטר נדוניתא בטובת הנאה שאם תתאלמן או תתגרש יגבנו הלוקח וטובת הנאה יטול המשדך בחובו או ימכרו לו ב"ד שטר נדוניתא בטובת הנאה וטובת הנאה יטול המשדך (ויעכב המעות) בחובו דהא אמרינן בפרק החובל (פ"ז) העבד והאשה פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין ופריך בגמרא ותזבין כתובתה בטובת הנאה ותשלם ומשני משום דשמואל דאמר שמואל המוכר שטר לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל ואי מחייבת לה דתזבין כתובתה בטובת הנאה ותיתב ליה ודאי הדרא ומחלה כתובתה לגבי בעל ואפסודי ללקוחות בידים לא מפסידינן ואי אמרת תזבין כתובתה לההוא גברא דאזיקתיה (דאימר) [דאי מחלה כתובתה לגבי בעלה לית ליה פסידא כל לגבי בעלה ודאי] מחלה ואטרוחי בי דינא בכדי לא מטרחינן ואי אית לה נכסי מלוג ולא נדוניא שיוכל לגבות מיד יחזרו לה ב"ד שהכניסה לבעלה ותכשיטיה ויחזרו לה כסות לי"ב חדש והשאר יתנו למשדך, אשר בן ה"ר יחיאל ז"ל.אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף