רש"ש/מועד קטן/כ/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
קרן אורה
רש"ש
שיח השדה

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"ש TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png כ TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא א"ל יחידאה היא כו'. קשה כיון שהורו לו כן אלישע בן אבויה והזקנים איך קרי ליה יחידאה. ולכאורה הנ"ל לומר דט"ס כאן וצ"ל כמו דאיתא במס' שמחות פי"ב מעשה כו' ונהג עליו ז' ולמ"ד ע"ש (וכאן נשתבש מגי' דנזיר מ"ד ע"ש). והעיקר נ"ל דמביא ראיה מהך ברייתא דלא מחלקת בין אביו ואמו לשאר קרובים אליבא דר"ע דהרי התנא מביא הנך עובדי לראיה לחכמים דר"ע (וכ"נ להדיא בשמחות שם) ומדהביא ג"כ מעשה דר"צ לראיה ש"מ דפליג ר"ע גם על או"א. וההיא ברייתא פליגא עליה ויחידאה היא. ודברי התוס' ד"ה יחידאה צ"ע:

תד"ה שכבר. וברכה בשורה. ברכה בשורה מי איכא עי' כתובות (ח ב) ועי' לקמן (ע"ב) תד"ה קורע ובמש"כ שם:

תד"ה כל מקום. וה"ה כו'. ולעד"נ דקמ"ל כ"מ כו' אפי' בדרבנן דומיא דאבל ולאפוקי מס"ד דרבא בעירובין (מו) ע"ש:

תד"ה אייבו. נראה מדבריהם דגי' רש"י היתה בתשובת רב אייבו וכ"ה הגי' לפנינו בפסחים וכ"נ מפרש"י שם והגרי"פ שם ל"ד וכן אישתמיטתיה דברי התוס' כאן. וכן בשאלת ר"ח הא' הי' גירסתם כמו כן אייבו מדלא הקשו קושייתם הא' על אבא קיים בשאלת ר"ח. ולפ"ז נ"ל דאמו דרב היה שמה העצמי אימא דכמו דשאל ר"ח על אביו דרב בשמו כן גם על אמו שאל בשמה וכנ"ל מפרש"י שם ד"ה רב. ואשכחן בב"מ (נט ב) שם אשתו דר"א אימא שלום (וזה יש לדחות דאולי אימא היה קורין אותה לכבוד עי' ברכות טז ב) ובזה תפול קושיא הא' דהתוס':

בא"ד. בשלמא לפי' ראשון הביאו לומר מה היה חושש ר"ח כו'. בפשוט הל"ל בכדי שנדע למה חלץ מנעליו עליהם וי"ל:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף