רש"ש/מועד קטן/טו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
תוספות רי"ד
רמב"ן
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
רש"ש
שיח השדה

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"ש TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png טו TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא אר"י ת"ש כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושלחו קרבנותיהן. וכתבו התוס' בד"ה ושמשו שמא יש להוכיח הכי מן הפסוקים. לכאורה ה"נ דר"י סמך א"ע על מתניתין דמנחות (מה ב) "כשהיו ישראל במדבר קרבו כבשים כו'. שכל האמור בחוה"פ קרב במדבר" אולם בחגיגה (ו ב) אר"ע שבטו של לוי כו' הן הקריבו וע"ש בפרש"י ובט"א גם לפרש"י ביבמות (עב) שנזופין היו ממעשה העגל. ובשמיני למלואים כתיב ואל בנ"י כו' קחו שעיר עזים כו' וכן בר"פ אחרי. וגם עשו פסח בשנה שניה. וזה יש לדחות דעשו ע"פ הדבור עי' קדושין (לז ב) בתד"ה הואיל:

רש"י ד"ה לא אשארא. אעטיפת הראש כו'. עי' בתענית (יג) דשם הובאה הברייתא בשלימות כאחת ולא תני בה אלא ג"ד מלאכה נעה"ס רחיצה. גם עטיפת הראש לא מצאנו בהי"ג תעניות אלא אחר שעברו כולן ולא נענו ע"ש:

רש"י ד"ה ורחיצה בכלל סיכה. דכתיב ותבא כמים כו'. עי' יומא (עו ב) דלא קאי לימוד זה ומסיק שם ר"א מרבויא דקרא וסוך לא סכתי וכמש"כ התוס' וזהו ג"כ כוונת הגמרא כאן כיון דאשכחן שם דאפיק רחיצה בלישנא דסיכה לכן בכ"מ דכתיב סיכה לא תפיק רחיצה מכללה ע"ד דאמרינן בזבחים (ד) לענין הולכה. וברש"י דאלפסי ובנ"י איתא סתמא כדאיתא ביומא. ונפלאתי על התוי"ט במ"ו שבנה במה לעצמו ע"ש ונסתרת מהא דיומא:

תד"ה לא. ובתוס' הרב פי' ק"ל כו'. נ"ל למחוק מכאן תיבת פי' ולהציגו להלן אחר ובשם רשב"ם:

תד"ה לא (הב'). פי' לא קאי כו'. עי' בגה"ש. וכבר קדמוהו הרא"ש בשם הראב"ד והריטב"א עשו"ש:

בסה"ד א"נ מספקא ליה כו'. אכתי צריכין אנו לתירוצא קמא דהא ספיקא דרבנן היא (עי' תוס' לעיל יד ב ד"ה מהו) וכדפסק הרי"ף בכל התיקות לקולא:

תד"ה אחרי (בסופו). וא"כ איך טמא מביא קרבנותיו. כ"נ דצ"ל:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף