קשות מיושב/מועד קטן/יג/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קשות מיושב TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png יג TriangleArrow-Left.png ב


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
קשות מיושב
רש"ש

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


דף יג: מיתבי הנודר מן הדגן וכו'. אלא למ"ד כונתא דגן מעליא הוא קשיא. הנה לדעת הרשב"ם לעיל בתחילת הדיבור. והכא דמקשה מברייתא ואפ"ה אסיק קשיא י"ל דתיובתא ליכא דאפשר למימר דאף רב דימי לא בא אלא להוסיף דפירושא של חילקא היינו כונתא דקרי ליה חלקא דשקל חלקיהו. ובמקום שאפשר לפרש הכי סובל מלת חילקא כונתא כדאמרן אבל במקום שאי אפשר לפרש כונתא כגון בברייתא דהנודר מן הדגן וכו' מודה רב דימי דחילקא דתניא היינו שנחלק אחד לשנים. והיוצא מזה דמשנה דמכשירין חילקא טרגיס וטיסני טמאים בכל מקום סובל גם פירושא דרב דימי כונתא דמיקלפין דטמאין דאי לאו דשדי בהו מיא וכו'. מיהו ברמב"ם ריש פט"ז מהלכות טומאת אוכלין לא כתב אלא פירושא דאביי ואזיל לשיטתיה שכתבתי כמה פעמים דס"ל להרמב"ם היכא דסליק בקשיא נדחה אותו מ"ד לגמרי מן ההלכה. ודע דפירושא של חילקא טרגיס טיסנא שכתב רש"י בברכות לז. זריז חדא לארבעה ערסן חדא לחמש הארכתי קצת שם. וכן ביומא מז. ותמצא בתקוני כלי שרת. והיה לך למשמרת:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף