קבא דקשייתא/ס

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png ס

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא ס
[edit]

קשה טובא על התוס' שבועות (דף כ"ד ע"א) ד"ה האוכל דוזבחת ל"ה רק תיקון הלאו. מחולין (דף קכ"א ע"ב) דסובר חזקיה דיוצאה מכלל חיה א"כ יהיה מותר לחתוך אברים משחיטת עכו"ם בעודה מפרכסת דאין כאן איסור נבילה כשמפרכסת דלא קיי"ל כרמב"ם בתבואות שור סי' ל"ג וע"כ דיש איסור דאינו זבוח. וצע"ג[1]:שולי הגליון


  1. יש כאן הוספה ב'השמטות' ויש להשלימה.
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף