קבא דקשייתא/נט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נט
[edit]

קשה לי על שיטת ההגהות אשר"י פ' הזהב דטלה לא מיקרי כלי א"כ איך יפרש הש"ס בפ' הזהב (דף מ"ז) בהחליף חמור על פרה וטלה דמשך הפרה ולא משך הטלה לא מהני אבל אם משך שניהם מהני ולמה הרי כבר כ' הרשב"א בתשו' דקונה בראוי ואינו ראוי לא מהני כל שכוונת הקונה על שניהם ומקדש במלוה ופרוטה דעתו רק על הפרוטה ועי' באבני מילואים (סי' כ"ח ס"ק ל"ז) וא"כ למה יועיל כיון דהש"ס בתורת קנין סודר מיירי ולא בתורת שוה בשוה וכן קשה על השיטה מקובצת דמתרץ קו' הרז"ה על הרי"ף בכיס מלא מעות דמוקי הש"ס באנקא ואניגרא ולכך מהני אף שאינו כלי מטעם שנותן גם הכיס ואיך יועיל כיון שנותן גם האנקא ואניגרא א"כ הוי ראוי ואינו ראוי וע"כ כמש"כ הרמב"ן ז"ל דאנקא ואניגרא כיון שאינו יוצא בהוצאה עומד לתלות בצואר בתו. אבל לשיטת הרז"ה וההגהות אשר"י צע"ג:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף