קבא דקשייתא/נז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נז
[edit]

קשה לי ביבמות ריש פרק נושאין (צז.) דפריך ותיפוק ליה משום יבמה לשוק ותמוה לי שיטת הריב"ש סי' שפ"ה דביבמה לשוק אינו עובר רק עם קידושין דוקא לשמואל דסובר קידושין תופסין וכיון דסוגיא דריש פרק נושאין קאי לשמואל מאי פריך ותיפוק ליה משום יבמה לשוק כיון דאסורה מטעם ערות דודתו וליכא קידושין וצע"ג. וגם בתוס' ריש פרק אלו נערות מבואר להיפוך:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף