קבא דקשייתא/נו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נו
[edit]

תמוה לי על התוס' בבבא מציעא (דף כ"ז) ד"ה מה שמלה דלפי המבואר בדבריהם שם. יהיה הדין דאף בדבר שיש בו סימן. מכל מקום אם הבעלים אינם יודעין הסימן אין המוצא מחוייב להחזיר דבודאי נתייאשו הבעלים. וא"כ איך קאמר בסוף הסוגיא שם סימנים ועדים ינתן לבעל העדים. והרי הבעל עדים אינו יודע הסימן כדמוכח מש"ך חו"מ (סי' רס"ז ס"ק ו'). וא"כ כבר נתייאש הבעל עדים וצע"ג:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף