קבא דקשייתא/נח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נח
[edit]

קשה לי על שיטת רש"י ז"ל שבת (דף קמ"ד ע"ב) בהא דמשקה הבא לאוכל כאוכל לאו דוקא שסוחט תיכף לתוך האוכל רק אפי' בסוחט על דעת שיתנו אח"כ לתוך המאכל שוב אין עליו שם משקה מן התורה וכן הוא ברדב"ז וכן הוא בשו"ע של הרב מלאדי סימן ש"כ. וקשה לי דא"כ איך השמן של מנחות מקבל טומאה מן התורה כיון דסוחטו תיכף למנחות כדאמרינן ראשון למנורה והשני למנחות. ואיך מקבל טומאה מן התורה והרי בש"ס פסחים (דף י"ז א') מבואר דמשקה בית מדבחיא דכן. ופרש"י ז"ל דשמן למנחות הוי משקה בית מדבחיא. ואיך והרי לשיטת רש"י שבת הנ"ל טומאתו מהתורה הוא רק מתורת טומאת אוכלין ובאוכלין הרי לא באה ההלכה דדכן. רק במשקה בית מדבחיא. וראיתי להתוס' רי"ד בשבת שם דחולק באמת על שיטת רש"י הנ"ל וכעת צ"ע:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף