פני יהושע

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

922.פני יהושע. ה"ר יעקב יהושע אבד"ק פפד"מ.

חי[דושי] ש"ס בפלפול עצום בגפ"ת ולפעמים גם בהר"מ ואחרונים ומיישב לרוב קושיות התוס' על רש"י ע"ד זקנו בס[פר] מגיני שלמה.

ונחלק לד' חלקים:

ח"א על מסכת ברכות ושבת, וקצת סדר מועד: פפד"מ, תקי"ב. פיורדא, תקכ"ו. לעמבערג, תקס"ט, 2°.
ח"ב כנ"ל על מסכת כתובות גיטין וקדושין ובסופו קונטרס אחרון ופסק ארוך בדין חדש ושאר ענינים, נדפס לפני ח"א הנ"ל: ד"א, תצ"ט. פיורדא, תקכ"ו. לעמבערג, תקס"ט, 2°.
ח"ג כנ"ל חידושי בבא קמא ובבא מציעא נדפס ע"י בנו ה"ר נתן אבד"ק דאברמיל: פפד"מ, תקט"ז. פיורדא, תקל"ט. לעמבערג, תקס"ט. 2°.
ח"ד כנ"ל חידושי מסכת חולין מכות ושבועות ולקוטים וחידושים על טור חושן משפט, ובסופו פני אריה חידושים על מסכת בבא קמא לבנו ה"ר אריה ליבוש אבד"ק הנובר וחי' על מסכת בבא מציעא לנכדו ה"ר אריה ליב פרידבורג: פיורדא, תק"מ. לעמבערג, תקס"ט. שם, תקע"ה, 2°.

עוד כנ"ל כל החלקים: סדילקאוו, תקצ"ד, 2°.

<רשימת מהדורות מקושרת מלאה: ראו להלן מהדורות דפוס>

[אוצר הספרים, בן יעקב]
ספר
פני יהושע
אפי זוטרי פנים מאירות לגמרא ופנים שוחקות לאגדה

תוכן העניינים[edit]

סדר זרעים
סדר מועד
סדר נשים
סדר נזיקין
סדר קדשים

מהדורות דפוס[edit]

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה
  • פרנקפורט דמיין תקי"ב באתר "אוצר החכמה"
  • פרנקפורט דמיין תקט"ז באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"
  • חלק שלישי: פיורדא תק"מ באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"
  • כתב יד באתר "אוצר החכמה"
  • חלק רביעי: חולין, מכות, שבועות, טור חו"מ, פיורדא תקכ"ו באתר "HebrewBooks"

מהדורות חדשות[edit]

  • מהדורת טלמן
  • מהדורת אור החכמה (רבי ארז סלע, עורך; עם הוספות ומ"מ), ירושלים תשנ"ח: חלק א: ברכות, שבת, סוכה באתר "אוצר החכמה"; חלק ב: פסחים, ראש השנה, יומא, ביצה, מגילה באתר "אוצר החכמה"; חלק ג: כתובות, חולין, טור חושן משפט וליקוטים על יבמות באתר "אוצר החכמה"; חלק ד: גיטין, קידושין באתר "אוצר החכמה"; חלק ה: בבא קמא, בבא מציעא, מכות, שבועות באתר "אוצר החכמה".
  • מסכת בבא קמא, מהדורה מוערת, ברוקלין תשע"א באתר "אוצר החכמה"
  • מסכת בבא מציעא, מהדורה מוערת, ברוקלין תש"ע באתר "אוצר החכמה"