ערך/תנא ופליג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תנא ופליג

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בש"ס מוגדר מעמדו של "רב[1] תנא ופליג", דהיינו שאף שבדרך כלל דברי אמורא נדחים מפני דברי תנאים, דבריו של רב שהיה אמורא אינם נדחים ומעמדו כתנא היכול לחלוק על תנאים אחרים.

נחלקו ראשונים ואחרונים לגבי האמוראים שמואל ורבי יוחנן, בני דורו של רב, אם אף הם בכלל אותו מעמד של תנא ופליג:

רב[edit]

בכמה מקומות בש"ס מוזכר שרב תנא הוא ופליג[2].

רבי יוחנן לא היה מחזיק את רב לתנא, ולכן חלק עליו[3].

שמואל[edit]

קיים נידון לגבי שמואל אם הוא תנא ופליג, ראה *שמואל.

רבי יוחנן[edit]

תוספות בכתובות (ח. ד"ה רב) מוכיחים שרבי יוחנן היה אמורא ולא תנא[4]. וע"ע *רבי יוחנן בענין זה.

רבי יהושע בן לוי[edit]

ריב"ל אם היה תנא או אמורא, יש לציין שהרמב"ם בהקדמה לפיה"מ מנאו בכלל התנאים, אולם רש"י בנדה פרק ב' כתב שהוא אמורא. וראה שו"ת יוסף אומץ סימן מו:שולי הגליון


  1. מראשוני האמוראים
  2. כתובות (ח.).
  3. תוספות (כתובות שם).
  4. עם זאת, מציינים התוס' לכך שמצאנו גם רבי יוחנן שהיה תנא (נזיר סה.) אך זהו חכם אחר הנושא את אותו השם.


מעבר לתחילת הדף