ערך/רוב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png רוב

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

גדרו[edit]

בחידושי הגרש"ש (יבמות לד.) כתב שיש שני סוגי רוב, רוב המייחס הנדון אליו ורוב המכריע מכח ראיה[1].

עוד כתב (שם לה.) שאף שרוב מועיל מדין בירור מכל מקום באופן שאינו מברר, כגון שיש רוב כנגדו, מועיל מדין הכרעה.

רבי עקיבא איגר (כתובות יג: ד"ה בסוגיא דראוה) כתב שיש רוב המכריע, כגון רובא דלא איתרע כרובא דליתא קמן. ויש רוב המברר, כגון כל דפריש מרובא פריש, שיש מקום להסתפק והרוב מכריע את הספק.

בבני נח[edit]

אם הולכים אחר הרוב בבני נח - עי' פרי מגדים (יורה דעה סי' ס"ב), ובשדי חמד (כללים מערכת ג אות נה ס"ק כ, ובפאת השדה שם אות ג ואות כ), ועי' חדש על ה(מ)דף (כתובות טו).

רובא דאיתא או דליתא קמן[edit]

בחילוק הגמרא בין רובא דאיתא קמן לדליתא קמן - עי' חדש על ה(מ)דף (יבמות קיט).

'כל דפריש' ברוב מצומצם כשהנידון אינו בכלל הספק[edit]

בנידון רעק"א בנ"א כשרים ונ' פסולים - עי' חדש על ה(מ)דף (כתובות יד).

ראו גם[edit]שולי הגליון


  1. וביאר על פי זה הטעם שבספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון לא אמרינן סמוך רוב נשים לט' ילדן לרוב היולדת לט' עוברה ניכר וזיל בתר חזקה, כי מאחר שהם ב' דינים אין מבטלין זה לזה וגרע אף מספיקא דדינא.
מעבר לתחילת הדף