ערך/מצוות לאו ליהנות ניתנו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מצוות לאו ליהנות ניתנו

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

במצות סוכה[edit]

התוס' (ר"ה כח. ד"ה המודר הא') פירשו שאי אפשר לומר גבי סוכה מצוות לאו ליהנות ניתנו, כיון דאיכא הנאת ישיבה גם בלאו המצוה.

במצות ציצית[edit]

בשו"ת עונג יום טוב (סימן מח) כתב שאין שייך לומר לגבי ציצית מצוות לאו ליהנות ניתנו, שהרי איכא הנאת לבישה ועיקר מצות ציצית לא ניתנה אלא על הבגד שלובש ונהנה ממנו בלבישה, שבגד זה חייבתו תורה בציצית. ולכך לא שייך לומר מצוות לאו ליהנות ניתנו, שהרי אם לא מיקרי הנאת לבישה ליכא גם מצות ציצית.

מעבר לתחילת הדף