ערך/מגילת אסתר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מגילת אסתר

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קריאת עשרת בני המן על ידי הציבור[edit]

בטעם הדבר כתב בצפנת פענח (ח"ג השמטות להלכות גירושין) שאף שיוצאים ידי חובת קריאת המגילה מדין שומע כעונה, אך אין זה מועיל אלא לעצם קריאת המגילה, אבל כאן שיש דין קריאה בנשימה אחת לזה לא מועיל שומע כעונה. ובערוך השולחן (סימן תרצ, ס"ק ג) כתב הטעם: "דבזה הוה עיקר הישועה". ובזה השולחן (חלק א, סימן תרצ) כתב: "דמכיון שהקורא אומר הי' בני המן בנשימה אחת כדין הדבר קשה מאד לשמוע אז ממנו כל מלה ומלה ובפרט שיש קוראים שממש בולעים שם את כל התיבות כידוע ועל כן נתקן שכ"א יאמר אז לעצמו הי' בני המן".

כתיבת עשרת בני המן[edit]

יש נוהגים לכתוב עשרת בני המן בכתב גדול על דף שלם. והגר"א (או"ח סימן תרצה סקכ"ה) תמה על זה שלא הוזכר דבר זה במסורה. ובשו"ת בית אפרים (סימנים סט-ע) הביא יישוב ר' יעקב בנו של הנודע ביהודה שבמסורה לא נכתב אלא דברים שחייב לכותבם בכתב גדול, משא"כ עשרת בני המן שאינם נכתבים בכתב גדול אלא כדי לכותבם על דף שלם ואם יעשה המגילה י"א שורות יכתבו בכתב רגיל כשאר המגילה, לכך לא נכתבו במסורה. וכן נהגו רבים לעשות המגילה י"א שורות כדי לכתוב את עשרת בני המן בדף שלם מחד גיסא ולא לכותבם בכתב שונה משאר המגילה כדעת הגר"א מאידך גיסא.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף