ערך/לחם הפנים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png לחם הפנים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

במדבר[edit]

בנחל קדומים לחיד"א כתב שבארבעים שנה שהיו ישראל במדבר הכינו את לחם הפנים מהמן[1], וביאר רבי אביגדור נבנצל שכיון שעשו זאת מהמן שירד ביום שישי והוא מתחילה ירד לצורך שבת ממילא לא נאמר בו הדין דלא תותירו ממנו עד בוקר והיה מותר להשהותו אף שבוע שלם.

סילוקו כסידורו[edit]

בענין הנס שנעשה בלחם הפנים, עי' אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/שקלים/יז.

בשולחנות שעשה שלמה[edit]

על איזה שולחן הונח לחם הפנים, עי' אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/שקלים/יח.

מעבר לתחילת הדף
  1. ברש"י מנחות מה: מבואר דלא היה לישראל במדבר עומר ושתי הלחם, שאינן באין אלא מן הארץ, ובשיטמ"ק שם אות י' איתא גיר' אחרת ברש"י שכתב שהרי לא הי' להם לחם אלא מן. ע"כ. ובתוס' (ד"ה קרבו וכו') כתבו: פי' הקונטרס שלא הי' להם אלא מן, וקשה דבפ"ב דיומא (דף ע"ה) מוכח דאומות היו מביאין להם מיני מאכל, ובפ' שתי הלחם (לקמן צ"ה) נמי מוכח שהיה עמהם לחם הפנים במדבר והיו מקריבין מנחת העומר וכו'. ואמר ר"ת שהיינו טעמא דכתיב כי תבואו אל הארץ, ורע"ק לטעמיה דכי תבואו לאו דוקא וכו' עיין שם.