ערך/וקל זועם בכל יום

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png וקל זועם בכל יום

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בגמרא[1] מובא שהקב"ה זועם בכל יום.

משך הכעס[edit]

זעמו של הקב"ה נמשך רגע.

בגמרא מובאות 2 דעות כמה זמן הוא אותו 'רגע'. לשיטה אחת - רגע הוא אחד חלקי 58,888 בשעה[2]. ולדעת רבי אבין או רבי אבינא - זמן רגע הוא כזמן אמירת המילה 'רגע'.

זמן הכעס[edit]

הגמרא מביאה שהקב"ה כועס בכל יום באותה השעה, ואביי מוסיף שזמן זעמו של הקב"ה הוא בשלשת השעות הראשונות של היום כאשר מחווירה כרבולת התרנגול והוא עומד על רגל אחת[3].

בשם רבי מאיר אמרו[4] שזמן כעסו של הקב"ה הוא בשעה שהחמה זורחת ומלכי מזרח ומערב מניחים את כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה.

שימוש בכעסו של הקב"ה[edit]

בגמרא מובא שבלעם רצה לקלל את ישראל על ידי שיכוון לשעה שבה הקב"ה כועס, אלא שהקב"ה לא כעס בכל אותו הזמן כדי שקללתו של בלעם לא תחול.

התוספות (ברכות שם ד"ה שאלמלי) מבארים שבזמן מועט כזה אפשר לומר את המילה 'כלם', או שמאחר שיתחיל בקללתו באותה השעה היתה הקללה מזיקה אפילו אם היתה עוברת השעה.

עוד מובא בגמרא, שרבי יהושע בן לוי רצה לקלל באופן זה את שכנו המין והוא אף העמיד תרנגולת בין כרעי המיטה בכדי לקללו בשעה שתחוויר כרבולתה, אך באותה שעה נפלה עליו תרדמה. הגמרא מביאה שריב"ל הסיק מכך שאין להשתמש בדרך זו בכדי לקלל אפילו מין, מאחר ש'ורחמיו על כל מעשיו' (תהלים קמה ט) ו'גם ענוש לצדיק לא טוב' (משלי יז כו).שולי הגליון


  1. ברכות (ז.), סנהדרין (קה:).
  2. כך הגירסא לפנינו, אך יש גורסים 88,888. ובמסורת הש"ס (ברכות שם) כתב שיותר נכון לגרוס 8,888.
  3. הגמרא מוסיפה שלמרות שבכל שעה מתרחש אירוע דומה, בזמן כעסו של הקב"ה מחוירה הכרבולת לגמרי ואין בה כלל חוטים אדומים, בשונה מבשאר שעות היום.
  4. ברכות (ז.).

מעבר לתחילת הדף