ערך/הספד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הספד

לנשים[edit]

פסק הרמב"ם והטושו"ע שמספידים לנשים כאנשים ותמיהת רבי שלמה קלוגר על זה - עי' אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/ראש השנה/כה.

למי שציווה שלא יספידוהו[edit]

אם יש לפרש בכוונת השולחן ערוך (יו"ד ס' שדמ ס"י)[1] שפסק "מי שצוה שלא יספידוהו שומעין לו" דהיינו שיכולים לשמוע לו ולא להספידו, אבל אם רוצים להספידו אין איסור בדבר - עי' שדי חמד (כללים, מערכת המ"ם כלל ריט ד"ה והנה ביורה דעה).

בגדול הדור[edit]

גדול הדור שציווה שלא להספידו - עי' פתחי תשובה (יו"ד סי' שדמ ס"ק א).

מיעוט בהספד תלמיד חכם מפני כבוד תלמיד חכם שני[edit]

אם שני תלמידי חכמים בעיר אחת היו שונאים זה לזה, ומת אחד מהם, אסור למעט בהספדו מפני כבוד השני (פתחי תשובה יו"ד סי' שדמ ס"ק א בשם תשובות בית יעקב סי' פג).שולי הגליון


  1. ובבאר הגולה ציין מקורו מסנהדרין (מו:).
מעבר לתחילת הדף