ערך/גוזז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png גוזז

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מלאכת הגוזז את הצמר היא אחת משלשים ותשעה המלאכות האסורות בשבת.

תוכן המלאכה[edit]

היכן היתה במשכן[edit]

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת, חייב שלש חטאות. אחת משום גוזז ואחת משום מנפץ ואחת משום טווה. רב כהנא אמר, אין דרך גזיזה בכך ואין דרך מנפץ בכך ואין דרך טווי בכך (שבת ע"ד ב').

תנו רבנן, התולש את הכנף והקוטמו והמורטו, חייב שלש חטאות. וא"ר שמעון בן לקיש, תולש חייב משום גוזז, קוטם חייב משום מחתך, ממרט חייב משום ממחק (שבת ע"ד ב').

תלישת שערות[edit]

התולש שתי שערות בכלי חייב. וביד אסור מדברי סופרים. והתולש שערה אחת מבשרו או מבשר חבירו, עבר על איסור דרבנן, כיון שהוא פחות מכשיעור, שכל חצי שיעור בהלכות שבת פטור, ואסור מדרבנן.

סירוק[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (נזיר מב).

תלישת וקילוף עור אדם[edit]

אסור לתלוש קליפות עור הפורשים מן האדם, כי האדם הוקש לקרקע. [עיין סנהדרין טו. ובתוס' מגילה כג: ע"ש].

מריטת נוצות עוף[edit]

עוף מבושל שנשארו בו נוצות קטנות שלא נמרטו קודם הבישול, מותר לתולשן בשבת בשעת האכילה, ואין בזה לא משום גוזז ולא משום בורר.

מעבר לתחילת הדף