משתמש:נועם/סידור הערכים באוצר לפי נושאים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

א[edit]

אנשים[edit]

רבי אלעזר ברבי יוסי ♦ רבי אלעזר הקליר ♦ רבי חייא ♦ רבי יהודה בן בתירא ♦ רבי יוחנן ♦ רבי שמעון בן לקיש ♦ רבי שמעון בר יוחאי ♦ רבינא ♦ קין והבל ♦ שמואל ♦ יוסף ♦ לבן הארמי ♦ משה ♦ אליהו הנביא ♦ חוה ♦ חנוך ♦

איסורי הנאה[edit]

איסור הנאה ♦ איסור הנאה מנרות חנוכה ♦ איסור הנאה מעצי סוכה ♦ איסורי הנאה ♦

אבות[edit]

אבות ♦ אברהם ♦ אברהם אבינו ♦

ב[edit]

ברית מילה[edit]

מילה ♦ מילה שלא בזמנה ♦ סנדקאות ♦

בית המקדש[edit]

תרומת הדשן ♦ איש הר הבית ♦ כהן גדול ♦ כהנים ♦ לחם הפנים ♦ מחוסר כפורים ♦ מליחת הקרבנות ♦ ממון השבט ♦ מנחות ♦ מעילה ♦ מתנות כהונה ♦ נותר ♦ ניסוך המים ♦ עבודת יום הכיפורים ♦ פיגול ♦ פרה אדומה ♦ קודש הקדשים ♦ קטורת ♦ קטורת של יום הכיפורים ♦ קטורת של כל ימות השנה ♦ קרבנות ♦ ראיה (מצוה) ♦ שחוטי חוץ ♦ שעירי יום הכפורים ♦ שמיר ♦ שמירת המקדש ♦ בית המוקד ♦ בית המקדש ♦

בגדי כהונה[edit]

אבנט ♦ בגדי כהונה ♦

ברכות[edit]

ברכה לבטלה ♦ ברכה מעין שלוש ♦ ברכה על הכוס ♦ ברכה על הכשר מצוה ♦ ברכה שאינה צריכה ♦ ברכות הנהנין ♦ ברכות השחר ♦ ברכת האילנות ♦ ברכת הבנים בליל שבת ♦ ברכת המטיב ♦ ברכת המצוות ♦ ברכת הנותן לשכוי בינה ♦ ברכת הרב את ריבנו ♦ ברכת התורה ♦ ברכת כהנים ♦ כוס של ברכה ♦ מאה ברכות ♦ שינוי מקום (ברכות) ♦ עובר לעשייתן ♦ שעשה את הים הגדול ♦

ג[edit]

גויים[edit]

בני נח ♦ שבע מצוות בני נח ♦ מקח וממכר עם גויים ♦

גרים[edit]

גר ♦ גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ♦

ד[edit]

דרבנן[edit]

יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה ♦ סייג חכמים ♦

ה[edit]

ו[edit]

ז[edit]

זמירות שבת[edit]

אזמר בשבחין ♦

ח[edit]

חנוכה[edit]

דמי חנוכה ♦ עד שתכלה רגל מן השוק ♦ נס פך השמן ♦ נרות חנוכה ♦ הדלקת נר חנוכה ♦ חנוכה ♦

חול המועד[edit]

איסור עשיית מלאכה בחול המועד ♦ מעשה אומן בחוה"מ ♦ צרכי רבים במלאכת חול המועד ♦ דבר האבד ♦ דבר האבד בחול המועד ♦ חול המועד ♦

חודשי השנה[edit]

תשרי ♦

ט[edit]

טומאה וטהרה[edit]

טומאה הותרה בציבור ♦ טומאת אוכלין ♦ טומאת התהום ♦ טומאת כהנים ♦ טומאת כלים ♦ טומאת מעת לעת ♦ טומאת משא ♦ טומאת משקין ♦ טומאת מת ♦ טומאת שרץ ♦

י[edit]

יבמות[edit]

יבום ♦

יום כיפור[edit]

יום הכפורים ♦ כפרות ♦ ערב יום הכיפורים ♦ תוספת יום הכיפורים ♦

כ[edit]

כללים[edit]

אין מוקדם ומאוחר בתורה ♦ עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל ♦ מידה כנגד מידה ♦ כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ♦ כל היכא דאיכא למידרש דרשינן ♦ כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט ♦ כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין ♦ כל פסוקא דלא פסק משה אנן לא פסקינן ♦ כל שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור ♦ עשה דוחה לא תעשה ♦ אי עביד לא מהני ♦ אין אדם משים עצמו רשע ♦ אין איסור חל על איסור ♦ אין בישול אחר בישול ♦ אין הלכה כשיטה ♦ אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ ♦ אין למדין מקודם מתן תורה ♦ גזירה שוה ♦ כופין על מדת סדום ♦ כח דהיתרא עדיף ♦ מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין ♦ מעלין בקודש ולא מורידין ♦ תחילתו בפסול ♦ תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ♦ המבזבז על יבזבז יותר מחומש ♦ מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך ♦ הרהור כדיבור או לאו כדיבור ♦ מקצת היום ככולו ♦ שני כתובים הבאים כאחד ♦

כתובות[edit]

כתובה

ל[edit]

לאוין[edit]

אבן משכית ♦ אבר מן החי ♦ לא יהיה קדש ♦ לא ילבש ♦ לא תחנם ♦ לא תעמוד על דם רעך ♦ לאו הניתק לעשה ♦ לפני עור ♦ לשון הרע ♦ מאבד עצמו לדעת ♦ מחיקת השם ♦ מסית ♦ בל תוסיף ♦ בל תשחית ♦ בל תשקצו ♦

מ[edit]

מזוזה[edit]

מזוזה ♦

מועדים[edit]

ראש חודש ♦ שלש רגלים ♦

ממונות[edit]

פחות משוה פרוטה ♦ המוציא מחבירו עליו הראיה ♦

מקומות[edit]

עבר הירדן ♦ ירושלים ♦ מצרים ♦

מסכתות הש"ס[edit]

מסכת פסחים ♦ מסכת שבת ♦

מידות[edit]

כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ♦

מצוות[edit]

מצוה ♦ מצוה בו יותר מבשלוחו ♦ מצוה הבאה בעבירה ♦ מצוה התלויה בארץ ♦ מצוות ♦ מצוות המוטלות על האב לעשות לבנו ♦ מצוות התלויות בארץ ♦ מצוות לאו ליהנות ניתנו ♦ סדר במצוות ♦ סעודת מצוה ♦ עוסק במצוה פטור מן המצוה ♦ כוונה במצוות ♦ כופין על המצוות ♦ מצות עשה ♦ מצות עשה שהזמן גרמא ♦ שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ♦ הידור מצוה ♦ אין עושין מצוות חבילות חבילות ♦ הכשר מצוה ♦

מושגים[edit]

אדם חשוב ♦ אדרבה ♦ אהל זרוק ♦ אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ♦ אונן ♦ אונס ♦ אכילה גסה ♦ אין מזהירין מן הדין ♦ אין מזל לישראל ♦ אין מעבירין על המצוות ♦ אין קטיגור נעשה סניגור ♦ אלהים ♦ אלמוגים ♦ אסטוונית ♦ אסמכתא ♦ אפשר לצמצם ♦ ארבעה חילוקי כפרה ♦ ארבעה שומרים ♦ ארמית ♦ אש ♦ אשת איש ♦ אשת חמיו ♦ אשת חתנו ♦ אשתו כגופו ♦ אתנן זונה ומחיר כלב ♦ בוסר ♦ בועל נדה ♦ בוצר ♦ בור ♦ בושם ♦ בחירה ♦ בחריש ובקציר תשבות ♦ ביאה במקצת ♦ ביאת מקדש ♦ בידו (נאמנות) ♦ ביטול ברוב ♦ ביכורים ♦ ביעור ♦ ביקור חולים ♦ בישול ♦ בית דין ♦ בית הכסא ♦ בית כנסת ♦ בכור ♦ בכור בהמה טהורה ♦ בלק ♦ בן פקועה ♦ בני גד ובני ראובן ♦ בנין וסתירה בכלים ♦ בעל מום ♦ בריאת העולם ♦ ברירה ♦ בשר בחלב ♦ גגין ועליות ♦ גוזמא ♦ גזירה דרבה ♦ גזל ♦ גזל עכו"ם ♦ גזל על מנת למיקט ♦ גזל שינה ♦ גיד הנשה ♦ גילוי עריות ♦ גירושין ♦ גלגולים ♦ גניזה ♦ גר תושב ♦ גרה (מטבע) ♦ דבר חשוב ♦ דבר שאין מתכווין ♦ דבר שאינו מסויים ♦ דבר שאינו קצוב ♦ דבר שבערוה ♦ דבר שיש לו מתירין ♦ דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה ♦ דבש ♦ דוד המלך ♦ דופן עקומה ♦ דין תורה ♦ דיני שמים ♦ דירה סרוחה ♦ דם ♦ דרשה ♦ הבלעה ♦ הגבהת ספר תורה ♦ הוגה את השם ♦ הודאת בעל דין כמאה עדים ♦ הולכה ♦ הוצאה ♦ הזמנה מילתא ♦ הטוב והמטיב (ברכה) ♦ הטמנה ♦ הכנה למצוה ♦ הכנסת ספר תורה ♦ הכשר לקבלת טומאה ♦ הלכה כלישנא בתרא ♦ הלכה למשה מסיני ♦ המפיל (ברכה) ♦ הפטרה ♦ הפקר ♦ הפרשת חלה ♦ הקבלת פני רבו ♦ הקהל ♦ הקזת דם ♦ הר ההר ♦ הר סיני ♦ השבת אבידה ♦ השחתת זרע ♦ התראה ♦ התראת ספק ♦ ואנוהו ♦ וידוי ♦ וקדשתו ♦ וקל זועם בכל יום ♦ ותיקין ♦ זאת חנוכה ♦ זה נהנה וזה לא חסר ♦ זכות האב בבתו ♦ זכות הבעל באשתו ♦ זכיה ♦ זכין לאדם שלא בפניו ♦ זכר ♦ זכר צדיק לברכה ♦ חוב ♦ חופר ♦ חוץ לארץ ♦ חורץ ♦ חורש ♦ חזיר ♦ חזקה ♦ חזקה כל הנשים רוצות להתקדש ♦ חטא המרגלים ♦ חידושי תורה ♦ חילול השם ♦ חילופי אותיות ♦ חינוך ♦ חכמת הפרצוף ♦ חלום ♦ חליצה ♦ חמותו ♦ חמי טבריה ♦ חמר מדינה ♦ חסורי מחסרא ♦ חצי דבר ♦ חצי שיעור ♦ חרב הרי הוא כחלל ♦ חרטומים ♦ חרם דרבנו גרשום ♦ חשד ♦ חשמונאים ♦ טבול יום ♦ טעם מצוה ♦ טעמי המקרא ♦ י"ג מידות ♦ י"ז בתמוז ♦ יארצייט ♦ יד סולדת ♦ יהרג ואל יעבור ♦ יום הולדת ♦ יזכור ♦ יין פגום ♦ יישוב ארץ ישראל ♦ ימי הספירה ♦ ימין ♦ יע"ל קג"ם ♦ יציאת מצרים ♦ ירושה ♦ יש בו דעת להישאל ♦ ישן ♦ מעמיד ♦ מעקה ♦ כבוד ♦ כבוד אח גדול ♦ כגון ♦ כיבוד אב ואם ♦ כיבוש מלחמה ♦ כיסוי הדם ♦ כיסוי הראש ♦ ככר (משקל) ♦ כלי הדיינים ♦ כלי ראשון וכלי שני ♦ כללי הפוסקים ♦ כסא הכבוד ♦ כרת ♦ כתיבה ♦ כתיבת סת"ם ♦ לב מלכים ושרים ביד ה' ♦ לבוד ♦ לבישת בגדים ♦ לועג לרש ♦ לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב ♦ לקט ♦ לשון הקודש ♦ מאי משמע ♦ מאכלות אסורות ♦ מבול ♦ מבריך ♦ מגילת סוטה ♦ מגיפה ♦ מודה בקנס ♦ מולך ♦ מומר ♦ מוסיפין מחול על הקודש ♦ מורה הוראה בפני רבו ♦ מזל טלה ♦ מזלות ♦ מחובר לקרקע ♦ מחלוקת ♦ מחלוקת (עבירה) ♦ מחצית השקל ♦ מטבעות ♦ מלאך ♦ מלח ♦ מלך ♦ ממזר ♦ מן ♦ מנה צורי ♦ מניית בני ישראל ♦ מעשה נסים ♦ מפני שיבה תקום ♦ מפתח ערכים ♦ מצורע ♦ מציאה ♦ מקלקל ♦ מראית עין ♦ מרכיב ♦ נבואה ♦ נביא ♦ נבלת עוף טהור ♦ נגעי בתים ♦ נדר ♦ נהר דינור ♦ נטילת ידיים ♦ נטירה ♦ נישואין ♦ נמצא אחד מהם קרוב או פסול ♦ נס ♦ נשיאי שבטי ישראל ♦ נשיאת שתי נשים ♦ נשים ♦ נתינים ♦ סברא ♦ סוטה ♦ סיבה וסימן ♦ סיום ♦ סיכה כשתיה ♦ סכנה ♦ סליחות ♦ ספר תורה ♦ ספרים חיצוניים ♦ סקילה ♦ סתם משנה ♦ עבד כנעני (דין) ♦ עגלה ערופה ♦ עובר ♦ עולם הבא ♦ עיבור שנה ♦ עיר הנדחת ♦ עמלק ♦ ענוה ♦ עציץ שאינו נקוב ♦ ערב (דין) ♦ ערבות ♦ עריות ♦ ערירי ♦ פדיון הבן ♦ פטר חמור ♦ פיוטים ♦ פיטום הקטורת ♦ פילגש ♦ פיס ♦ פריה ורביה ♦ פרעון חוב ♦ פרקדן ♦ פרשת פרה ♦ פתילות ♦ צאת הכוכבים ♦ צדיקים ♦ צדקה ♦ צוואת רבי יהודה החסיד ♦ ציון קברים ♦ צער בעלי חיים ♦ קבורה ♦ קבלה ♦ קדושים תהיו ♦ קדימה ♦ קושית הבית יוסף ♦ קטן ♦ קידוש החודש ♦ קידוש השם ♦ קריאת שם ♦ קריעת ים סוף ♦ קשת ♦ רוב ♦ רודף שלום ♦ רוח הקודש ♦ רוח רעה ♦ רומי ♦ רוצח ♦ רשימת ערכים נצרכים ♦ שבועות ♦ שבע ברכות ♦ שבעת טובי העיר ♦ שבת הגדול ♦ שהחיינו ♦ שואל ♦ שוגג ♦ שוחד ♦ שוחט ♦ שוטה ♦ שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ♦ שור הנסקל ♦ שותפין ♦ שטר ♦ שטר חוב ♦ שידוכין ♦ שילוח הקן ♦ שינה ♦ שינוי השם ♦ שיעורים ומשקלות ♦ שיר של יום ♦ שיתוף ♦ שכחה ♦ שכיר ♦ שלג ♦ שלום זכר ♦ שליחותייהו קא עבדינן ♦ שניות לעריות ♦ שקיעת החמה ♦ שקל ♦ תבשיל שרובו יבש ♦ תגים ♦ תיקון חצות ♦ תכלת ♦ תלמיד חכם ♦ תנא ופליג ♦ תנאי ♦ תעשה ולא מן העשוי ♦

מיגו[edit]

אין שקלי ודידי שקלי ♦

משכן[edit]

תרומת המשכן ♦ שבעת ימי המילואים ♦ הקמת המשכן ♦

נ[edit]

נזיר[edit]

נזיר ♦

נזיקין[edit]

מזיק ♦

נדה[edit]

אורח בזמנו בא ♦ וסת ♦ כתמים ♦ נדה ♦ שבעה נקיים ♦ דם חימוד ♦

ס[edit]

סבוראים[edit]

סבוראים ♦

ספרים[edit]

כסף משנה ♦ תהילים ♦ תוספות ♦ ספר הישר ♦

ספר תורה[edit]

כתיבת ספר תורה ♦

ספיקות[edit]

ספק ♦ ספק דאורייתא לחומרא ♦ ספק דרבנן לקולא ♦ ספק טומאה ♦ ספק ספיקא ♦

סוכה[edit]

תשבו כעין תדורו ♦ אכילה חוץ לסוכה ♦ ארבעת המינים ♦ אתרוג ♦ מצטער ♦ סוכה ♦ סוכה ישנה ♦ סוכות ♦ סכך ♦ שינה בסוכה ♦ הימנק ♦

ע[edit]

עבודה זרה[edit]

עבודה זרה ♦

ערכין[edit]

ערכין ♦

עבדים[edit]

עבד כנעני ♦ עבד עברי ♦

עדות[edit]

עדות ♦ עדי ייחוד ♦ עדי קיום ♦ עדים זוממים ♦ עד המסייע ♦ אין עד נעשה דיין ♦

ערכים חדשים[edit]

לא תחבול בגד אלמנה ♦

פ[edit]

פרקי הש"ס[edit]

במה מדליקין (פרק) ♦

פורים[edit]

משנכנס אדר מרבין בשמחה ♦ מתנות לאביונים ♦ פורים ♦ חייב איניש לבסומי בפוריא ♦

פסח[edit]

כל בן נכר לא יאכל בו ♦ ליל הסדר ♦ כורך ♦ מצה ♦ מצה הראויה לשבעה ♦ מרור ♦ ספירת העומר ♦ קמחא דפסחא ♦ קרבן העומר ♦ קרבן פסח ♦ ערב פסח שחל להיות בשבת ♦ בדיקת חמץ ♦ ביעור חמץ ♦ חמץ ♦ חמץ שאינו ידוע ♦ שביעי של פסח ♦ בל יראה ובל ימצא ♦ הקרבת קרבן פסח בשבת ♦

צ[edit]

ציצית[edit]

ציצית ♦

ק[edit]

קריאת שמע[edit]

קריאת שמע ♦ קריאת שמע שעל המיטה ♦

קדשים[edit]

תמורה ♦ תמיד של בין הערבים ♦

קנינים[edit]

משיכה ♦ משיכה בלקוחות ♦ משיכה בשומרים ♦ מתנה על מנת להחזיר ♦ קני על מנת להקנות ♦ קנין אגב ♦ קנין ד' אמות ♦ קנין דרבנן ♦ קנין כסף ♦ קנין סודר ♦ תליוהו וזבין זביניה זביני ♦ חליפין ♦ סיטומתא ♦

קידושין[edit]

אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה ♦ קידושין ♦

קרבנות[edit]

ארבע עבודות ♦ כל שבחטאת מתה באשם רועה ♦

קבלת שבת[edit]

לכה דודי ♦

ר[edit]

רודף[edit]

רודף ♦ רודף אחר חבירו להרגו ♦ רודף אחר נערה המאורסה ♦

ראש השנה[edit]

שופר ♦ ראש השנה ♦

ריבית[edit]

אבק ריבית ♦ ריבית ♦

ש[edit]

שעטנז[edit]

שעטנז ♦

שבועה[edit]

שבועה ♦ נשבע לבטל את המצוה ♦

שומרים[edit]

שומר חנם ♦ שומר שכר ♦ שליחות יד בפקדון ♦ שינה מדעת בעל הבית ♦

שבת ויו"ט[edit]

איסור מוליד ♦ איסור מלאכה בשבת ויו"ט ♦ אהל ♦ אופה ♦ אורג שני חוטין ♦ אורה ♦ ל"ט מלאכות שבת ♦ לש ♦ מבעיר ♦ מבשל ♦ מולח ♦ מוקצה ♦ מוקצה דשלהבת ♦ מוקצה חסרון כיס ♦ מוקצה מחמת איסור ♦ מיסך ♦ מכבה ♦ מכה בפטיש ♦ מכשירים חשמליים בשבת ♦ מלוה מלכה ♦ מלווה מלכה ♦ ממחק ♦ מנפט ♦ מנפץ ♦ מנפץ פשתן ♦ מסיק ♦ מעבד ♦ מעמר ♦ מעשה שבת ♦ מרקד ♦ מתקן מנא ♦ נוטע ♦ נר הבדלה ♦ עושה שתי בתי נירין ♦ צד ♦ קוצר ♦ קורע על מנת לתפור ♦ קושר ומתיר ♦ קנין בשבת ♦ רפואה בשבת ♦ שאילת צרכים בשבת ♦ תוספת שבת ♦ כבוד שבת ♦ כותב ♦ לחי העומד מאליו ♦ מוחק ♦ מחתך ♦ מלאכה שאינה צריכה לגופה ♦ מלבן ♦ מפשיט ♦ מתיר ♦ סותר ♦ עונג שבת ♦ פוצע שני חוטין ♦ קידוש ♦ קידוש במקום סעודה ♦ שבת ♦ שמא יטה ♦ תוספת יו"ט ♦ תחומין ♦ תופר שתי תפירות ♦ שהייה ♦ צובע ♦ בונה ♦ זומר ♦ זורה ♦ זורע ♦ חילול שבת ♦ גודר ♦ גוזז ♦ דש ♦ הבדלה ♦ בושם בשבת ♦ טווה ♦ טוחן ♦ יום טוב שני של גלויות ♦ בורר ♦ חשמל בשבת ♦ הדלקת נרות יום טוב ♦ הדלקת נרות שבת ♦

שליחות[edit]

אין שליח לדבר עבירה ♦ שליחות ♦

שביעית ויובל[edit]

אין שביעית משמטת אלא בסופה ♦ סוחרי שביעית ♦ שמיטה ויובל ♦ תקיעת היובל ♦ שביעית ♦ קדושת שביעית ♦ תוספת שביעית ♦ פירות שביעית ♦ ביעור פירות שביעית ♦ חזרת קרקעות ביובל ♦ היתר מכירה ♦ יובל ♦

ת[edit]

תנ"ך[edit]

מגילת אסתר ♦ תנ"ך ♦

תורה[edit]

כבוד התורה ♦ תורה מגנא ומצלא ♦ תורה שבעל פה ♦ מתן תורה ♦ תלמוד תורה ♦

תערובות[edit]

אין מבטלין איסור לכתחילה ♦

תפילין[edit]

תפילין ♦

תרומות ומעשרות[edit]

תרומה ♦ תרומות ♦ תרומת מעשר ♦ מעשר בהמה ♦ מעשר כספים ♦ מעשר שני ♦ מעשרות ♦ עונת המעשרות ♦

תפילה[edit]

תפילה ♦ תפילת רבי נחוניא בן הקנה ♦ שליח ציבור ♦ קדיש ♦ על הניסים ♦ עלינו לשבח ♦ יעלה ויבוא ♦ אמן יהא שמיה רבה ♦

תשובה[edit]

תשובה ♦

תשמיש המטה[edit]

תשמיש המיטה ♦

תענית[edit]

תשעה באב ♦ עשרה בטבת ♦ תענית אסתר ♦ תענית בכורות ♦ תענית ציבור ♦