משנה ברורה/אורח חיים/תרנז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תרנז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
לבושי שרד
מגן אברהם
משנה ברורה (צורת הדף)
ביאור הגר"א



דפים מקושרים

סימן תרנז

א (א) קטן היודע וכו'. הא (א) אם אינו יודע אף שהוא כבר שית אינו חייב לחנכו דחינוך אינו שוה בכל המצות [פמ"ג במשב"ז ובא"א צידד להיפוך ובבכורי יעקב הסכים להקל]:

(ב) לנענע לולב כדינו. היינו (ב) מוליך ומביא מעלה ומוריד:

(ג) אביו חייב וכו'. ומצות חינוך הוא (ג) אפילו בשאר הימים שהם מדרבנן:

(ד) לקנות לו לולב וכו'. המהרש"ל כתב שא"צ לקנות לו לולב בפ"ע כי לאחר שיצא בו אביו יתננו לבנו לנענע בו ולברך עליו וכ"כ התוספות בערכין (דף ג') דיוצא בשל אביו וכ"מ בעיטור (ד) וי"א דאם ידו משגת טוב יותר שיקנה לו לולב כדי שיעשה הנענועים כדינו בשעת הלל עם הצבור שזה טוב יותר ממה שיברך אח"כ:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


שולי הגליון