מראי מקומות/דברי הימים ב/כד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png דברי הימים ב TriangleArrow-Left.png כד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

ג[edit]

וַיִּשָּׂא־ל֥וֹ יְהוֹיָדָ֖ע נָשִׁ֣ים שְׁתָּ֑יִם וַיּ֖וֹלֶד בָּנִ֥ים וּבָנֽוֹת.

עי' תוס' ישנים (יומא י"ג א') שתמהו בזה מדינא דגמ' (שם) ולא בעד שני בתים. וכתבו: שמא ביוה"כ היה מגרש אחת מהן וצ"ע. והדוחק הוא שא"כ כל זה היה עד שנה אחת כי שוב אינו יכול להחזיר גרושתו.

וברמב"ם (פי"ז מהל' איסורי ביאה הי"ג) פסק: ואינו נושא שתי נשים לעולם כאחת שנאמר אשה אחת ולא שתים. והשיגו הראב"ד על אתר: א"א לא מתחורא זאת הסברא שלא אמרו במס' יומא אלא ביתו אמר רחמנא ולא ב' בתים ואפשר שלא נאסר בב' נשים אלא ביו"כ שמא ימשוך לבו אחריהן ויבא לידי טומאה, אבל הדעת נותנת כן כדי שלא יצטרך לגרש ערב יום כיפור אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות עכ"ל. וכתב ע"ז הרב המגיד: ואפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו או גרושיה או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כ"ג ולדעת הר"א ז"ל בכל ערב יו"כ היה מגרש אחת מהן.

ועי' במהר"צ חיות (יבמות נט.) שכתב בשם הג"מ ר' זלמל'ה מווילנא: אולם פירוש המקרא - יהוידע השיא ליואש שתי נשים, ויואש לא היה כהן כלל. ע"כ. וכן הביא מדבריו במנחת חינוך ודן בדבריו.

ומדברי המפרש (הנד' ע"ש רש"י) כאן מבואר שנקט ג"כ כהתוספות ישנים והראב"ד, עיין מה שצויין בשולי הגליון על דבריו.

·
מעבר לתחילת הדף