מגדל עוז/סנהדרין/כד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png סנהדרין TriangleArrow-Left.png כד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


א[edit]

יש לדיין לדון בדיני ממונות כו' עד הוא עצמו שזה חשוד. במסכת כתובות פרק הכותב (דף פ"ה)  :

וכן אם יצא שטר חוב לפניו וכו' עד אלא בשבועה: כתב הראב"ד ז"ל דבר זה הוציא ממה שפר"ח ז"ל וכו': ואני אומר אין צריך לומר מפר"ח ז"ל לבדו אלא גם הלך בשיטת רבותיו נ"ע שכן כתב ר"י אלפס ז"ל פ' הכותב בההוא עובדא דבת רב חסדא ושהביא גם הראב"ד ז"ל קרענא שטרא אפומיה ומקשי תלמודא קרענא ס"ד אלא אימא מרענא שטרא אפומיה וכתב רב אלפס ז"ל ולא מיפרע מיניה אלא בשבועה עכ"ל. ומיהו אם כתוב בה נאמנות לא פירש אחד מהם ולפי דעתי טעה הסופר שכתב ההשגות ונתחלף לו פרק אע"פ בפרק הכותב כי בפרק אע"פ אין שם זכר לזה וכיוצא בו ומה שהוא בפרק הכותב זה הוא שאמרנו דמרענא שטרא אפומיה ויכול לפרש אותה כפירוש שני שפירש ר"י אלפס ז"ל שודא דדייני או כמו שפירש הוא בעצמו ז"ל בכאן ושבפרק שבועת הדיינין נמי איתא גבי אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני כו' עד דאמרינן איתרע שטרא וכל אחד יכול לפרש כפי רצונו ולא מצאתי און לי רק פ"ק דמציעא דאמר הכי תלמודא להדיא וההיא גופה לאו ראיה היא דמיירי בשמצאו וכיון דנפל אתרע טפי דאם איתא דלא פרעיה מנטר הוה נטר ליה ואי לא נטריה איהו דאפסיד אנפשיה כדאיתא פרק הכותב גבי שובר לכך צדקו דברי ר"מ ז"ל מכל צד:

או אם היה עליו שט"ח עד אם באמת העידו או בשקר. בכתובות פרק הכותב (דף פ"ה):

ב[edit]

כל אלו הדברים הם עיקר הדין כו' עד ודעתו סומכת על זה. מדברי הגאונים ז"ל ור"י אלפס ז"ל כתבו בהלכות:

וכן אין מוציאין מן היתומים כו' עד או יסתלק מן הדין. כן כתבו ר"י אלפס ז"ל פרק הכותב:

ג[edit]

ומניין לדיין שהוא יודע שהדין מרומה עד חותך הדין על פי העדים. במסכת שבועות פרק שבועת העדות (דף ל"א) :

אבל אם היה לבו נוקפו כו' עד כי המשפט לאלהים הוא. בסנהדרין פרק אחד דיני ממונות (דף ל"ב):

ד[edit]

יש לב"ד להלקות כו' עד כפי מה שראה. בסנהדרין פ' נגמר הדין (דף מ"ו) ומייתי לה ביבמות פרק האשה רבה:

ה[edit]

יש לב"ד בכ"מ כו' עד לענש נכסין ולאסורין. במועד קטן פרק בתרא (דף ט"ז) ומייתי מקצתה פ"ק דמסכת ע"ז והביאור פ"ז דהלכות אישות:

ו[edit]

יש לב"ד בכ"מ כו' עד לענש נכסין ולאסורין. במועד קטן פרק בתרא (דף ט"ז) ומייתי מקצתה פ"ק דמסכת ע"ז והביאור פ"ז דהלכות אישות:

ז[edit]

יש לב"ד בכ"מ כו' עד לענש נכסין ולאסורין. במועד קטן פרק בתרא (דף ט"ז) ומייתי מקצתה פ"ק דמסכת ע"ז והביאור פ"ז דהלכות אישות:

ח[edit]

יש לב"ד בכ"מ כו' עד לענש נכסין ולאסורין. במועד קטן פרק בתרא (דף ט"ז) ומייתי מקצתה פ"ק דמסכת ע"ז והביאור פ"ז דהלכות אישות:

ט[edit]

יש לב"ד בכ"מ כו' עד לענש נכסין ולאסורין. במועד קטן פרק בתרא (דף ט"ז) ומייתי מקצתה פ"ק דמסכת ע"ז והביאור פ"ז דהלכות אישות:

י[edit]

כל אלו הדברים כפי מה שיראה לדיין כו' עד אלא להוסיף בכבוד המקום בלבד. פרק המפקיד:

שכל המבזה את התורה כו' עד סוף הפרק. במסכת אבות:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.