מגדל עוז/נדרים/ט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png ט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חשק שלמה
יצחק ירנן
מעשה רקח


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


א[edit]

בנדרים הלך אחר לשון בני אדם עד הולכים אחר לשון בני העיר. פ' ד' נדרים (דף פ"א) ופ' הנודר מן המבושל (דף מ"ט)  :

ב[edit]

נדר או נשבע מן המליח וכו' עד בדג מליח בלבד וכו' עד וכן כל כיוצא בזה: כתב הראב"ד ז"ל רואה אני בלשון המשנה וכו': ואני אומר לאיי מתני' היא פ' הנודר מן המבושל ור' יהודה היא מיהו יפה כיון ר"מ ז"ל שלא פסק כאותה משנה מתרי טעמי חדא דאין למדין הלכה מפי משנה ועוד דהא אמר רב אחא בריה דרב אויא דכביש מאי דשליק מאי דצלי מאי דמליח מאי היכין משמע ואמרינן תבעי כלומר תיקו ויס"ג כבוש צלוי שלוק מלוח ואי ס"ד דמתני' הילכתא היא אמאי לא פשיט ליה ממתני' דהא כביש וכבוש אחד הוא אלא שזה עברי וזה בבלי אלא ודאי ליתא והלכה רווחת היא סוף בכורות ובכוליה תלמודין בנדרים הלך אחר לשון בנ"א ולגבי גיטין נמי בשינוי השם הולכים אחר רוב העיר כדאיתא בגיטין:

ג[edit]

נדר או נשבע מן המליח וכו' עד בדג מליח בלבד וכו' עד וכן כל כיוצא בזה: כתב הראב"ד ז"ל רואה אני בלשון המשנה וכו': ואני אומר לאיי מתני' היא פ' הנודר מן המבושל ור' יהודה היא מיהו יפה כיון ר"מ ז"ל שלא פסק כאותה משנה מתרי טעמי חדא דאין למדין הלכה מפי משנה ועוד דהא אמר רב אחא בריה דרב אויא דכביש מאי דשליק מאי דצלי מאי דמליח מאי היכין משמע ואמרינן תבעי כלומר תיקו ויס"ג כבוש צלוי שלוק מלוח ואי ס"ד דמתני' הילכתא היא אמאי לא פשיט ליה ממתני' דהא כביש וכבוש אחד הוא אלא שזה עברי וזה בבלי אלא ודאי ליתא והלכה רווחת היא סוף בכורות ובכוליה תלמודין בנדרים הלך אחר לשון בנ"א ולגבי גיטין נמי בשינוי השם הולכים אחר רוב העיר כדאיתא בגיטין:

ד[edit]

היו מקצת בני המקום עד ואם עבר אינו לוקה. פ' הנודר מן המבושל:

ה[edit]

כיצד נדר מן השמן עד שומשמין וכן כל כיוצא בזה. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"ז) ופ' הנודר מן הירק:

ו[edit]

כל דבר שדרך השליח כו' עד ואפי' במקום שהשליח נמלך. פ' הנודר מן הירק (דף נ"ד)  :

ז[edit]

הנודר מן המבושל כו' עד ובמורייס של דגים. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"א)  :

הנודר מן החלב מותר בקום: כתב הראב"ד ז"ל אנו מפרשים חלב הקפוי עכ"ל: ואני אומר אנו מפרשים בקבלת רבותינו בעלי התוס' ז"ל כפי' ר"מ ז"ל וכן פי' הרב ר' נתן בעל הערוך שהם נסיובי דחלבא וכן פירש"י ז"ל:

נדר מן הקום עד ובין לכוס. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"ב נ"ג)  :

הנודר מן הדגן כו' עד בשלקות עצמן. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מן הרוטב וכו' עד מותר ברוטב כו'. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

ח[edit]

הנודר מן המבושל כו' עד ובמורייס של דגים. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"א)  :

הנודר מן החלב מותר בקום: כתב הראב"ד ז"ל אנו מפרשים חלב הקפוי עכ"ל: ואני אומר אנו מפרשים בקבלת רבותינו בעלי התוס' ז"ל כפי' ר"מ ז"ל וכן פי' הרב ר' נתן בעל הערוך שהם נסיובי דחלבא וכן פירש"י ז"ל:

נדר מן הקום עד ובין לכוס. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"ב נ"ג)  :

הנודר מן הדגן כו' עד בשלקות עצמן. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מן הרוטב וכו' עד מותר ברוטב כו'. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

ט[edit]

הנודר מן המבושל כו' עד ובמורייס של דגים. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"א)  :

הנודר מן החלב מותר בקום: כתב הראב"ד ז"ל אנו מפרשים חלב הקפוי עכ"ל: ואני אומר אנו מפרשים בקבלת רבותינו בעלי התוס' ז"ל כפי' ר"מ ז"ל וכן פי' הרב ר' נתן בעל הערוך שהם נסיובי דחלבא וכן פירש"י ז"ל:

נדר מן הקום עד ובין לכוס. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"ב נ"ג)  :

הנודר מן הדגן כו' עד בשלקות עצמן. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מן הרוטב וכו' עד מותר ברוטב כו'. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

י[edit]

הנודר מן המבושל כו' עד ובמורייס של דגים. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"א)  :

הנודר מן החלב מותר בקום: כתב הראב"ד ז"ל אנו מפרשים חלב הקפוי עכ"ל: ואני אומר אנו מפרשים בקבלת רבותינו בעלי התוס' ז"ל כפי' ר"מ ז"ל וכן פי' הרב ר' נתן בעל הערוך שהם נסיובי דחלבא וכן פירש"י ז"ל:

נדר מן הקום עד ובין לכוס. פ' הנודר מן המבושל (דף נ"ב נ"ג)  :

הנודר מן הדגן כו' עד בשלקות עצמן. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מן הרוטב וכו' עד מותר ברוטב כו'. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

יא[edit]

הנודר מן פירות הארץ עד אסור בכולו. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מפירות הקיץ עד ובחמילה. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

נדר מן העלייה כו' עד ואסור ליכנס לעיבורה. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה) ופ' בתרא דבכורות:

יב[edit]

הנודר מן פירות הארץ עד אסור בכולו. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מפירות הקיץ עד ובחמילה. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

נדר מן העלייה כו' עד ואסור ליכנס לעיבורה. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה) ופ' בתרא דבכורות:

יג[edit]

הנודר מן פירות הארץ עד אסור בכולו. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מפירות הקיץ עד ובחמילה. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

נדר מן העלייה כו' עד ואסור ליכנס לעיבורה. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה) ופ' בתרא דבכורות:

יד[edit]

הנודר מן פירות הארץ עד אסור בכולו. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מפירות הקיץ עד ובחמילה. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

נדר מן העלייה כו' עד ואסור ליכנס לעיבורה. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה) ופ' בתרא דבכורות:

טו[edit]

הנודר מן פירות הארץ עד אסור בכולו. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מפירות הקיץ עד ובחמילה. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

נדר מן העלייה כו' עד ואסור ליכנס לעיבורה. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה) ופ' בתרא דבכורות:

טז[edit]

הנודר מן פירות הארץ עד אסור בכולו. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה)  :

הנודר מפירות הקיץ עד ובחמילה. פרק הנודר מן המבושל (דף נ"ב)  :

נדר מן העלייה כו' עד ואסור ליכנס לעיבורה. פרק הנודר מן הירק (דף נ"ה) ופ' בתרא דבכורות:

יז[edit]

הנודר הנייה מן בני העיר עד פחות מזה מותר. פ"ק דב"ב (דף ח'):  :

יח[edit]

הנודר מן המים כו' עד הנקראין על שמו: כתב הראב"ד ז"ל עיקרא דהא מילתא מלתא וכו': ואני אומר הדברים נכונים אבל הסופר טעה שהיה לו לכתוב אמר רב יהודה הנודר ממי פרת כו' והיא גמ' פסקא דר"מ אומר בשמעתא דירדן (ושמו זכרותא):

יט[edit]

הנודר מיורדי הים עד ברכת אברהם. פ' ד' נדרים (דף ל')  :

כ[edit]

הנודר מיורדי הים עד ברכת אברהם. פ' ד' נדרים (דף ל')  :

כא[edit]

הנודר מיורדי הים עד ברכת אברהם. פ' ד' נדרים (דף ל')  :

כב[edit]

נדר מן הערלים כו' עד ולמי שאינו מצווה. פ' אין מעמידין (דף כ"ו) ופ' ד' נדרים (דף ל"א)  :

כג[edit]

הנודר מישראל וכו' עד סוף הפרק. בתוספתא:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.