כתב יד חושבי שמו/יבמות/3

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כתב יד חושבי שמו TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png 3

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

01. ונ"ב עי' לקמן דף ס"א ע"ב מה שכתבתי בשם הריטב"א ז"ל ע"כ:

02. בא"ד אבל לאחר מיתה דילמא אם היה קיים לא כו' ובגמ' אפרש בעז"ה

03. וכו' נ"ב עיי' לקמן דף י"ב ע"כ: שם בא"ד לא בעיא גט אפי' מדרבנן

04. דאי בעיא כו' ובכתובות פ' אלמנה כו' אינן צריכים גט כו' לאחר

05. והיו לו בני' כו' דמשמע דבעיא גט או' ר"י כו' במוציאה משו' ספק כו'

06. אין לה רפואה נ"ב עיי' בתו' גיטין דף מ"ו ע"כ: שם בא"ד אם חולץ וחולצין

07. כו' איכ' למ"ד בהמדיר דבעיא גט כו' דמחיל אילונית אין שום אדם

08. מוחל כו' לא מסיק אדעתי' ומשו' חשש אילונית כו': ד"ה ואי אתה יכול לו'

09. כו' מיאון בקידושי טעות כו' דתניא ר' ישמעאל או' אפי' כו' בב"ה ובנה

10. מורכב כו' משו' דר' יהודה נמנו כו' ר' יהודה בנבעלת כו' על תנאי

11. ובעל אינה צריכה הימנו גט כו' מתני' דלא כר"י כו': ד"ה בתו כיון דאתי'

12. כו' מן הדין כדאמרי' לקמן בפ"ב כו' לחייב על אחותו בת אביו ובת אמו

13. לומר כו' ואו' ר"י דלא כו' אלא באחותו שאינה מן כו' מן איתתא אוחרין

14. וס"א מן איתא אוחר[ת או] מן כו' בין שאומרי' לאביך קיים כו' שאומרי'

15. לאביך הוצא כו' הוי שפיר בתו שהיא בת אשתו כו' ובת אשתו היכא

16. דנכנסה לחופה כו' ובתה כתיב דמשמע כו' כתיב אם ובת כו' בהדיא

17. בריש נושאי' כו' נ"ב עיי' בתו' דף צ"ז ע"כ: רש"י בד"ה וכולן שמתו

18. או שנמצאו אילוני' שמקחו מקח טעות כו' וק' דמשמע דמיירי מתני'

19. בשלא הכיר בה כר' אסי ואין כרב ___ ס"א כר__ אפי' הכיר בה כדאפסיק הלכת'

20. לקמן. הרשב"א ז"ל. גי' ע"כ: וכולן אם מתו או כו' לא זו שמתו ואין הערוה בעולם

21. אלא אף זו אם מיאנה ולא זו שלא הוצרך לגרשה שהרי אין קידושיה

22. כלום אלא אפי' זו שהוצרך לגרשה ולא זו שאינה עומדת תחתיו

23. אלא אף זו שעומדת תחתיו כשמת. תו' הרא"ש ז"ל. ע"כ: מכדי כולהו

24. מאחות אשה ילפה ואע"ג דאסיקנא לקמן ערוה לא מריכה קרא

25. וצרה נמי לא צריכה קרא י"ל למאי דס"ד מעיקר' קאמ' דהוה ס"ל

26. דעיקר איסורא במקום יבם מעליה נפקא א"נ אפי' לפי המסקנא

27. איסורא דצרות מאחות אשה ילפינן מדכתי' בה לצרור לומ' אפי'

28. במקו' מצוה צרה אסירא. הרשב"א ז"ל. ע"כ: א"כ ליתני חמותו בריש'

29. וא"ת אפי' אם היה תני אחות אשה ברישא הוה מצי למיפרך דבתר אחו'

30. אשה ליתני חמותו לר"ש או כלתו לרבנן וי"ל דאי הוה תני אחות אשה

31. ברישא הוי ניחא הא דתני אבתרא בתו ובת בתו דקורבי קורבי נקט כדמסיק

32. אבל השתא דשביק מלמתני אחות אשה ברישא משו' דכולהו מינה

33. ילפי משו' חומרי אי הכי ליתני חמותו ברישא ור"ש דלא ה"ל למיתני

34. משו' קורבי כי היכי דלא תני אחות אשה ברישא. הרא"ש ז"ל. גי' ע"כ:


מעבר לתחילת הדף