כתב יד חושבי שמו/יבמות/2

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כתב יד חושבי שמו TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png 2

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

01. מ"ש כו' נשי' פוטרות נ"ב גי' אע"ג דאתחולי בפורענותא לא מתחלי

02. ופורענו' הוא זה שמת בלא בנים מ"מ סדר המשניות הן על סדר הפ'

03. [והיה] אמונת עתך והואיל וסליק מסדר מועד ומועד קטן היא מסכת

04. אחרונה שבסדר והיא פורענות סמכינן פורענות אצל פורענות

05. כדאיתא בפ"ק דב"ב מלכים סופיה חורבנה וירמיה כוליה חורבנה ויחזק'

06. חשי' חורבנה סמכי' חורבנה לחורבנה א"נ לפי שרוצה לדבר

07. בהלכות אישות פתח בעריות להשמיענו איזה אשה מותרת ואיזה אסורה

08. עכ"ל תו' הרא"ש ועי' בתו' ס"פ ואלו מגלחין ע"כ: ע"ב גמ' או ש_

09. וס"א שנמצאו אילונית כו' לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם

10. חמיו שנמצאו כו' או אחת מכל העריות כו' כיצד אם מתו הן צרותיהן

11. מותרות כו' ולא מתייבמות: גמ': מכדי כולהו כו' מאחות אשה

12. ילפה ס"א ילפינן כו' חומרי חומרי נקט ור"ש היא כו': רש"י ד"ה ואשת אח[יו]

13. שלא היה כו' ועמד שמעון שהיה אחיו [...] וייבם את אשתו כו'

14. עריות שבפרשה דכתי' בכולהו [...] יבום כשמת בלא ב[נים]

15. כו' ששתיהן פטורות כו': ד"ה וכלתו שמת בנו כו' [... אסורה

16. לו] איסור עולם ואפי' [כו']: ד"ה וכולן שמתו ש[מתה בתו קודם

17. ל] אחיו ומוקמינן לה בפ' [...]

18. [...] אביה לאחר ונתגרשה כשהיא

19. [קט]נה ששוב אין לאביה רשות בה כו' והלכה ונשאת לאחיו כו' בחיי

20. האם ואם מֵאנַה באחיו או נתגרשה מאחיו או נמצאת אילונית שמקחו

21. מקח טעות ולא הויא אשת כו' הרי היא כאילו אינה אשתו מעולם ומתיי'

22. כו': ד"ה ואי אתה יכול כו' ילדו מֵאַחֵר קודם כו' לאו אילונית נינהו ומיאון

23. נמי כו': ד"ה כשם שבתו כו' אסורה לו משו' ערוה ואין שם אח אלא [הוא]

24. כך כו': הלכה צרת בתו כו' השני היכא דיש [אח] אחר כו' מותרו'

25. ואינן פטורו' כו' והשנייה פטורה דכתי' את כו': ד"ה כשם שצרת

26. כו' והרי עליו כאשת אח כו': ד"ה ואפי' הן מאה כו' שתיה' [נאסרות]

27. וס"א אסורו' על זה וכן לעולם הס"ד: ד"ה וכל היכולה למאן [כגון]

28. שהערוה היא קטנה ויכולה למאן כו' אלא מדרבנן וזיקת נפילתה [מדרבנן]

29. אינה פוטרת כו': ד"ה מכדי כולהו כל אותן עריות מה שפוטרו' מן

30. היבום כו': ד"ה כיון דאתיא מדרשא כו' לתנא לאקדומה ברישא ולקמן כו':

31. תו' ד"ה או שנמצאו כו' ותימ' דאמרי' קטן וקטנה כו' בקבלה עילויה

32. וכה"ג כו' תירץ אמתני' דנמצאת אילונית בחיי האח והקפיד ונ"ב גי' לדבריו

33. מתני' כרב ___ בשלא הכיר בה ___ קידושי' ____ בה בסוף והקפיד

34. [...] מתייבמות שמא לא מקפיד

35. [...] נמצאו אילונית ואחר [..]

36. [...] וכך שיטה


מעבר לתחילת הדף