כתב יד חושבי שמו/יבמות/4

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כתב יד חושבי שמו TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png 4

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

01. דף ג' ע"א גמ' אתיין מדרשא כו' איסורא מדרשא דא' רבא לבסוף איידי

02. דאיירי באיסורא אחוה תנא אחות כו' קובי קורבי נקט תנא כו' דקרובי עצמו

03. ואיידי כו' שלא היה בעולמו דלאו משום כו' חולצת מתייבמת כיון כו' ומנינא דסיפא למעוטי מאי למעוטי

04. דרב כו' ומ"ש מנינא דסיפא פעם שנייה נמחק: רש"י ד"ה עיקר איסורייהו

05. שאסורו' משו' ערוה כו': ד"ה אתיא הֵנָה הֵנָה כו' לשריפה דבתו מאשתו

06. כו' דכתיב אשה ובת ולשון אישות על ידי כו' ערות בת בנך או כו' מה התם בתה

07. כבת בתה אף כאן כו' וכתיב בשריפה כו' הֵנָה מבת אשתו הס"ד והד"א:

08. ד"ה ליתני אחות אשתו לבסוף כו' ד"ה קורבי קורבי כל הנך דקריבי כו' נקט

09. ברישא הס"ד: ד"ה למטה דידה אשתו כו' לאו משו' קורבה דידיה אסירן

10. ליה הס"ד: ד"ה ובדין הוא כו' הוא דאסירא כלומ' כו' נ"ב גי' ל"א ובדין הוא

11. דליקדמי' כלתו משום קידושי קורבת בנו נאסרה והרי היא כקרובת עצמו שאין

12. אדם נמנע מלקרות לכלתו בתו הילכך הל"ל כלתו ברישא גי' ע"כ: ד"ה מאי

13. איריא דקתני פוטרות כו' ואי בעי מיבם הס"ד: ליתני אוסרו' כו' ליבום

14. קיימן באיסו' כו': ד"ה כיון דבמקו' כו' הבת כדפרישית במתני' דלאחר שפטר'

15. באיסור אשת אח שיש לו בנים הס"ד: ד"ה שלא במקו' כו' שהבת פוטרת

16. עליו וקל וחומר וס"א וכ"ש שלא במקו' כו' אלא הבת פוטרתה מייבום כו': ד"ה ה"א

17. מיחלץ חלצה כו' הכתוב מלצרור הס"ד: ד"ה קמ"ל מתני' כו' דכל העולה למצוות

18. ייבום עולה למצות חליצה וכל שאין עולה למצות ייבום פטורה מן כו'

19. היכא דאמרינן חולצת כו' ספיקא הוא: ד"ה וניתני ייבום כו' האיש לקחת

20. וחלצה כו' ייבום ברישא וס"א עדיף: ד"ה אבא שאול כו' לשום ס"א לשם נוי

21. לשם אישות כאילו כו' ומ"ש שלא נמחק: ד"ה מנינא דרישא כו' ט"ו ותו

22. לא הס"ד: ד"ה מנינא דסיפא הרי אלו פוטרות דמשמע כו': תו' ד"ה דא' רבא

23. כו' בר אבדימי יש כו' מגיהין רב משו' כו' בר אבדימי כו' דאתנייה לרב

24. כחל כו' שמת רב יהודה נולד כו' דאביי דאמרי' בפ' הנשרפין כו' וצ"ל

25. דתרי רב יצחק כו' אבדימי היו הס"ד: ד"ה מקמי אשת אחיו כו' וחדא מינייהו

26. נקט דתרוייהו כו' אבל גבי אשת כו' לענין עֵדוּת כו' פסול בן אחיו דע"כ

27. כו' טפי מאחותו הס"ד: ד"ה מאי איריא דתני פוטרות כו': ד"ה כיון דבמקו'

28. [מצו]תה הוא דאסירה כו': מ"ש ובדין הוא דליקדמיה לכלתו מקמי אשת אחיו

29. שלא כו' נ"ב גי' ה"פ מעיקר הוא אחותו ואחות אמו דקרובי עצמו ואיידי

30. דאיירי באיסור אחוה תני אחות אשה כלומ' אקדמ' מקמי אשת אחיו מאמו

31. משו' דבקדושי עצמו מקרבי ליה ודמיא טפי לקרובי עצמו ותני נמי

32. אשת אחיו מאמו אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו לא ה"ל למיתנייה

33. בהדייהו דלאו משו' קורבא היא דאסירא שהרי אשת אחיו שהיה בעולמו

34. קרובה מזו ומותרת לייבם אלא איידי דאיירי באיסור אחוה תנא נמי הא דמ"מ

35. משום קורבא אחוה אסירא והדר תני כלתו. ורש"י ז"ל ג"כ גורס כן ופי' בדין

36. הוא דליקדמי' כו' ולדבריו ה"ל אחות אשתו נמי כקרובי עצמו משו' דבקדושי

37. עצמו מ[קרבא] ליה ואינו מחוור. הרמב"ן ז"ל. גי' ע"כ:


מעבר לתחילת הדף