כתב יד חושבי שמו/יבמות/1

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כתב יד חושבי שמו TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png 1

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

לכתו' מסכת יבמות


ע"א גמ'


01. [פר]ק ראשו' חמש עשרה נשי' כו' עד סוף העולם בתו

02. ובת בתו כו' וס"א סוף העולם ואלו הן בתו כו' ובת בנו

03. בת אשתו ובת בתה ובת בנה כו': רש"י ד"ה פוטרות צרותיהן כדקתני

04. [..] יליף בגמ' הס"ד: ד"ה וצרות צרותיהן כו': ד"ה בתו ובתו דהכא

05. בבתו מאנוסתו כו' דכיון דכתיב ערות אשה ובתה ל"ש ממנו ול"ש כו'

06. לא ילפא ליה וס"א לא נפיק מהאי קרא כו' כדמפ' בגמ' הס"ד: ואח"כ

07. הד"ה חמותו שמת בעלה כו' בלא בנים וכן אם חמותו כו' חמיו כולן

08. אסורות כו' כדמפ' באלו הנשרפין ונ"ב גי' או חמותו ראובן שנשא

09. אשה והוליד בת ונשאה שמעון ומת הבת ואח"כ מת ראובן פלוגתא

10. היא בגמ' אם חמותו אסורה לאחר מיתת אשתו גי' ועיין בב"ש סי'

11. ס"ב ושע"ה דאליבא דתו' דף צ"ד אפי' פלוגתא ליכא גי' ע"כ: ד"ה

12. אחותו מאמו שנשאת כו' [...] יבום אלא באחיו מן האב דכתיב כו' אע"פ שאינן

13. מן האם: ד"ה ואשת אחיו מאמוכו' שהיתה נכרית אצלו כו' לפני זה

14. לייבום ואסורה לו כו' [...]: [תו' ד"ה] חמש עשרה נשי' פוטרות או' ר"י כו'

15. [...] _שי' כגון המארס את האשה ע"מ שלא תנשא [..]

16. [...] בלא בנים [..] לפני ראובן [...]

17. [...] מתניתי' והרמב"ן [...]

18. [...]

19. [..] לקמן [...]

20. [...] בלא [..]

21. צרתה פטורה [...] כו' עד וחלק עליו הרשב"א [..]

22. ד"ה עד סוף העולם הכא לא שייך כו' בתמורה בפ' ואלו קדשי' כיון

23. דתנא ולדן ולד ולדן עד כו' אבל הכא ס"ד דצרות צרותיהן טפי? אסירי

24. כו' ועו' או' ר"י דלרב אשי כו' דמתני' קאי וקאמר רב יהודה דכולהו כו' מסברא

25. נפקי דצרה מ"ט אסורה כו': ד"ה בתו פי' בקונט' כו' מ"ש רב יהודה

26. מתרגם מחמותו ואילך כו' נ"ב עיי' לקמן דף ט' ע"ב ע"כ: שם בא"ד

27. אכולה מתני' קאי ע"כ איירי כו' וברגילות האסור לזה מותר לזה כו':

28. [ד"ה אשת] אחיו מאמו כו' דאין בה כרת ודוחק לומר ולפ' דדרשה כו' אף

29. [אשת אח] כן והכי כו' משמע כן כלל ועו' כו' דאחותו יצאת לחלק כו'

30. כדיליף התם && ערות דודו מדודו או בן דודו דאיירי באחי אביו מאביו אף

31. אשת אחיו כו' אלא מערירי דכתי' בההוא קרא כו' ואחות אם לא כתיב

32. אלא בעריות דכתי' ערירי כו' כדאמר בירושלמי דכרת כו' אל תכריתו את

33. שבט הקהתי כו' דכתי' יתמו כו' וקודם זמן כרת כו' [...] כ"ז בתוס'

34. שבת דף כ"ה [...] ערירי דכתי' כו'

35. [...] ההיא

36. [...] אמרי'

37.

38.

39.

40.


מעבר לתחילת הדף