בני בנימין/קריאת שמע/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני בנימין
ברכת אברהם
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


בני בנימיןTriangleArrow-Left.png קריאת שמע TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

מ"ע לקרות ק"ש (ב"פ ביום). הש"א פלפל הרבה מנ"ל לפסוק דק"ש דאורייתא ובסופו הביא ממאמר אגדה בסוטה מ"ב א' אבל לעד"נ יותר דסמך עמ"ש בקדושין ל"ג א' ב'. דאין אדם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שו"ע לבד שלא יהי' כבודו חמור מכבוד שמים ע"ש ברש"י. ובירושל' פ"ג דבכורים ה"א. ומשמע דעיקר קבלת מ"ש גופיה היא דאורייתא ורבינו ז"ל פ' כן להלכה פ"ו מת"ת ה"ז. אך יל"ע בעיקר הדברים שם ואכ"מ. ומ"ש רבינו "ב"פ ביום" ע' להרמב"ן ז"ל בס' המצות שחולק ע"ז וס"ל דהם ב' מצות נפרדות לקרות ק"ש ביום ובלילה. ועמש"ל פ"ד ה"א בס"ד. ובחיבורינו הש"ד בתשובה לענין תשלומין לק"ש הראתי דהוא מחלוקת הירושלמי והבבלי אם כל ג"פ פרשיות מה"ת. עמש"ל פ"ה ממזוזה ה"א בס"ד:

מש"כ הכ"מ וטעמא דקרא משום דמתחלת כו'. ע' ריש ברכות בתרי לישני דשם:

ט[edit]

כדי להרחיק את האדם מן הפשיעה. שינה רבינו ז"ל לשון המשנה "מן העבירה" מה שאין דרכו בכך. נ"ל דדינא קמ"ל דהש"א הקשה היכן מצינו כזאת דאם לא קרא עד חצות שלא יקרא עוד. והרי עיקר התקנה שלא ישכח מלקרות וא"כ מה הועילו חז"ל בתקנתם. דמ"מ ה"ה מבטל מצות ק"ש. ואולם באמת א"ש. כמו שתי' אאמו"ר הגז"ל בחידושיו דמצינו טובא כה"ג. ע' ביצה ט"ו ב'. דטעמא דערובי תבשילין לרבא כדי שיברור מנה יפה ליו"ט ובכ"ז כשלא הניח ע"ת אסור לאפות ולבשל. וכן בגילוח בחוה"מ שאסרו לגלח כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול. וה"נ כ' בתשובת הרשב"א. דאם עבר והדליק בפו"ש הפסולות לנר שבת (אף אם הוא הטעם שמא יכבה ויניחנו ויצא. ע' פה"מ לרבינו פ"ב דשבת ובת"י בשם ריב"נ כ"א א'. והארכתי במקומו בס"ד) אסור להשתמש לאורן. וע"כ דהוא כמשחז"ל חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה עכ"ד אאמו"ר ז"ל. ואולם י"ל שדעת רבינו א"כ. אלא דבדיעבד אין הסייג לעיכובא. ורק שלא יבא לשכוח את ק"ש באכילתו ושתייתו וא"כ א"ש מ"ש מן העבירה. דא' בגמ' הכא הוא שגירת לישנא דאינך דנקט שם במשנה דהם הרחקות מעבירה גמורה אחרת דלאו וכרת שעובר בקום ועשה. משא"כ הכא היא רק שלא יבא לשכוח לעבור על עשה דק"ש בשב ואל תעשה. ע"כ כ' רבינו "מן הפשיעה" ר"ל שכחה. שהוא בכלל פשיעה. ע' ברכות כ"ח א' ונקרא פושע. וכ"ה בביצה ט"ז ב' פסחים צ"ו ב' ועוכ"מ. ונ"ל דמלשון הגמ' מן העבירה דומיא דאינך ראיה לשיטת ס' יראים סי' י"א דאיכא לאו במניעת קריאת שמע. ובחבורי סוד יראים הארכתי בס"ד:


· הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.