אילת השחר/בבא מציעא/קטו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רמב"ן
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
מהרש"ל
רש"ש
אילת השחר

שינון הדף בר"ת


אילת השחר TriangleArrow-Left.png בבא מציעא TriangleArrow-Left.png קטו TriangleArrow-Left.png ב

דף קט"ו ע"ב

תוד"ה שנאמר. וא"ת וכו'. ביאור דבריהם דהקרא דלר' יאשי' מנ"ל לחלק ואפילו לר' יונתן [מש"כ בגליון ר' יוחנן ט"ס] נהי דלא צריך קרא לחלק מ"מ כיון דס"ל לר' יוחנן [כאן צריך לגרוס ר' יוחנן] דחידש דאפילו דבשר מן החי וטריפה כיון דלאו אחד קאי על שניהם, לכן אם עבר שניהם אינו לוקה אלא חדא ולמה כאן לוקה שנים, ואחרי שתירצו דכאן מש"כ ורכב והיינו כדפירש המהרש"א ז"ל דכתיב בחטף קמץ הו"ל כאילו כתיב או רכב, ומ"מ קשיא להו דעדיין יקשה לר' יאשי' ולר' יונתן דמ"מ לא ילקה אלא אחד, דהא ר' יוחנן ס"ל דכיון דלאו אחד נאמר על שני דברים אינו לוקה אלא חדא, ואח"ז כתבו דלר' יוחנן יש לתרץ איצטריך חילוק בכולהו לחייב על כל אחת, היינו דלחלק הא לא צריך, דבלי דכתיב וָרכב בקמץ ג"כ הוי ידעינן לחלק, א"כ מה דכתיב בקמץ מיותר להשמיענו דילקה שתים אע"פ דיש רק לאו אחד, אבל לר' יאשי' הא צריך הורכב עם קמץ להשמיענו הדין חילוק, א"כ מנ"ל דחייב שתי מלקיות, כיון דר' יוחנן חידש דאם שני דברים נאמר עליהם לאו אחד אינו לוקה אלא חדא, וע"ז תירצו דגם לר' יאשי' כיון דיש גילוי לחלק לכן לוקה שתים אע"פ שיש רק לאו אחד, ולא דמי לבשר בשדה טריפה דלא גילתה תורה שום פסוק לחלק.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי אילת השחר מונגשים לציבור במסגרת 'אוצר הספרים היהודי השיתופי' לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של רבנו אהרן יהודה ליב ב"ר נח צבי. הזכויות שמורות לבני רבנו יבלחט"א