אבי הנחל/י

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png י

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק י

תו' טוב מעט טובים היו לנח ג' בניו מכל אותן המוניים ר' וה' בכרס אחד וילדת ב' פעמים בשנה כצאן והיו מהלכין בן יומן. מאמר זה יבא על נכון לפי מה שפירש הרב אבק סופרים בפסוק ויולד נח ג' בנים יע"ש אלא דהא דקאמר ב"פ בשנה הנה במדרש רבה פל"ו אמר ר"ל לג' ימים היתה אשה מתעברת ועיין שם בחי' על המדרש רבה מ"ש בס"ד. והנה לפי מאמר זה מה חידש משה לומר לשטן.

זכות אבות עומדת להן עד חזאל מלך ארם וגו' מכאן ואילך[1]. עיין בזוהר הקדוש סדר וישלח דף קס"ח ע"א וסדר שלח דף עק"ד ע"א ועיין בתקונים תקון כ"א דף ד"ן ע"ב דזכות אבות תמה לבנוניים וחלה על הצדיקים ובעלי תשובה, יעויין שם.

והתענגו על רוב שלום שהיו עמהם האריות והדובים וכו' ולא הזיקו זה לזה יש שלום גדול מזה. וזה רמז קרא בסדר בחוקותי ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, ולא תאמר דהשלום הוא לגדר נח שלום עם החיות דהא מיהא בפחדא קא יתבי והא הקיצו האריה לנח, אלא יותר טוב והשבתי חיה רעה מן הארץ לגמרי שלא תמצא בגבול ישראל.שולי הגליון


  1. עיין שבת (נה.).

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף