אבי הנחל/ט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png ט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק ט'

ב' ואין פנית אלא הרבה שנאמר ופניתי אליכם. וזה יהיה מה שרמז קרא במזמור ק"ב פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם, והוא דאמרינן על פסוק קוה וקוה דאם לא נענה יחזור ויתפלל וזה ביחיד ויעתר יצחק הרבה והפציר בתפילה, אך צבור אינו צריך ריבוי תפלה דהן אל כביר לא ימאס, וז"א פנה אל תפלת הערער היותו יחיד מוכרח שהרבה והפציר בתפלה, אך ולא בזה את תפלתם אפילו תפלה מועטת דכת הצבור גדולה שיענם ביום קוראיו אליו.

ד"א שמעה ה' צדק ואם לאו צדק עשה עמי צדקה. יתכן דהכונה הוא דהול"ל שמע ה' וה"א יתירה בשמעה למה לי, לזה דרשו דהכונה דרוצו לומר אם צדק מוטב ואם לאו שמע אותי בצירוף ה' על צדק ויהיה צדקה.

ומ"ש וכן הוא אומר כלו תפילות דוד ן' ישי, לא זכיתי להבין האי וכן על בורייו. ואני אמרתי בחפזי דגמר אומר עושה נפלאות לבדו ועל מאמר לבדו כיוונו לומר דכל תפלותיו של דוד היו שיהיה ה' לבדו דן אותו ומנהיג אותו ולא על ידי זולתו. והיינו כדלעיל פ"ו על פסוק זה עצמו והוכפלו הדברים גם הכא בפרק זה.

וממתין לו עד שיעשה תשובה אפילו שיהא בידו מצוה אחת מניחות תחת ראשו שנאמר יעזוב רשע דרכו. הא אתייא כמאן דאמר אפילו חק אחר. ואפשר דזה רמזו במתני' דעל דמן של רשעים הוא אומר קלנ"י מראש"י דאין לי ממנו להניח תחת ראשי אפילו מצוה אחת, ולכך לא המתנתי עד שיעשה תשובה ומיתתו כפרתו.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף