אבי הנחל/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נביאים אלא עד שלא יצר הוא יודע מה שהוא עתיד לחשוב בלבו משיברא. וזה רמז דוד בסתר עליון במזמור י"ז בחנת לבי קודם פקדת לילה דהוא על דרך וה' פקד את שרה והלילה אמר הורה גבר.

שאילו היית לגטין ותוררף ביבין. בלשון הזה נקטו גבי שלמה באומרם ז"ל ועיין בספר תומ"א במלכים א' רס"י י"א ובספר יוסף תהלות.

מהו ויתנבאו ולא יספו שאחר גו"מ אין גלות ולא שעבוד ולע"א יחזקאל נתנבא עליך. ואפשר דבעבור זה אמר יהושע אדוני משה כלאם, דהרי מבשרים בשורה רעה שיהיו גליות עוד ועתה מקרוב יצאנו ממצרים ובאו אלדד ומידד להתנבא דיש גליות ושעבוד. ולדרשה זאת אינו לכלותם, כי אם לשון ויכלא הגשם, למונעם מנבואה שלא יחזיקום לנביא או להניחם בבית הסוהר, כי חשש דיתנבאו תוקף הגליות והשמדות וכבוד אלהים הסתר דבר שלא לתת צער לס"ר מישראל ויתייאשו מהפורענות ח"ו.

אינו ד"א שאהרוג אני את אבא יצחק אלא את הורגו וכו' למה הרגת את אבא ואני יורש את כל העולם לעצמי. עיין במד"ר סדר תולדות פרשה ס"ז וסדר וישלח פרשה ע"ה ומה שכתבתי בעניותי בסה"ק זכירה לחיים ח"ב שם שם.

ואם הורג אני את משיח תחילה. זה דייק מדכתיב על ה' ועל משיחו אך ממאמרו כל רוחו יוציא כסיל לענין משיח ן' אפרים דפשיטא ליה שיהרוג למשיח ולא ידע כי זכות העקידה יגן שלא יהרג המשיח, ועיין בריש ספר פתה"ד ח"ב.

את העופות ואת החיות שלא הי"ל שלום זה עם זה ואני עושה שלום זה עם זה. ואפשר לדבעבור כן בא הברכה בתורה ונתתי שלום בארץ ולא כמו שלום דזמן גו"מ בין החיות רעות אלא ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ.

והן קוברין ונוטלין שם בעולם. נראה דהחידוש הוא דאף על גב דמה שקוברין מתי גוים הוא מפני דרכי שלום, ואותה שעה שלא נהיה שעת חירום מלחמה גדולה כמוה מי התירם לקבור גוים. אלא דטוב שם שיהיה להם לשם דישראל קברו גוים נגד ולא יזכר שם ישראל קראו בשמותם עלי אדמות, זה טעם א'. ומטעם אחר כדי לטהר את הארץ, ועיין בספר תושע יאודה בדרוש ד' להספד.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף