אבי הנחל/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

כתובים אפילו מת אין מכפרין לו כו' בא ולמד מדואג. שאלנו בני אברהם הי"ו בזה, דאי הכי לא יכון מאמר ד' לוקי כפרה דרי"ש דורש דעבר על ח"ה המיתה מכפרת דהא איכא לשון הרע דאפילו במיתה אינו מכפר וה"ל ה' ומאי שנא ממאי דשנו בפ"ו דאבות בהולכי לבית המדרש ובנותני צדקה.

וצ"ל דרי"ש לא ס"ל בההיא דאבות לאחשובי, או ס"ל דאין לך דבר שעומד בפני התשובה וכאשר מצינו בגמרא בערכין דף ט"ו דאף על פי שאמרו אין לו תקנה, יכרת ה', דהוא הסברא דהכא, אמרו מאי תקנתיה אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה אם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, ואם כן יש לומר דרי"ש נקיט לסברא זו דאיתיה בתקנתא. ועיין זוהר הקדוש ס' טהרה דג"ן ע"א וס' שלח דס"א ע"א ובתקונים אחרו' תקון ה' דף קע"ב ע"א ועיין למהרמד"ל לקמן פרק ע"ח דלשון הרע ונבלות הפה מת קודם זמנו.

ריב"ל אמר ביעקב היא אמורה רשב"ן אמר בדוד היא אמורה. הנה לגבי דוד פירשו אך למ"ש ריב"ל ביעקב סגרו עלינו את המדב"ר. ואפשר דכיון דמאליו יובן לא הוצרכו לבארו דנייתי ספר תורה ונחזי. והוא פשוט לשון תחבא על לשון הרע דעשו דהיה רוצה להורגו ונטמן בישיבת שם ועבר וגם בירדן עד שבאו מים עד נפש ובמלחמה מידי חרב בשכם ויהי חיתת אלהים על הערים ברעב ברך ממות בירידתו למצרים לשוד ולכפן תשחק מלבן וד' מאות דעשו ומחית הארץ א"ת חיה רעה אכלתהו טרוף טורף יוסף.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף