ערך/הפקר: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 April 2023

8 December 2022

7 December 2022

6 April 2022

16 April 2021

9 July 2020

8 July 2020

  • curprev 17:5617:56, 8 July 2020בן עזאי talk contribs 612 bytes +612 יצירת דף עם התוכן "== הפקר בשבת == הפקר בשבת אם אסור. עי' שד"ח מערכת הה"א אות ק׳ מחלוקת רבני האחרונים בזה. ובספר..."