תורת הלוים/הסכמות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

תורת הלוים TriangleArrow-Left.png הסכמות

הסכמת הגאונים

הסכמת רבי שלמה הכהן מווילנא[edit]

הנה כבר יצא מוניטין של כבוד ידיד ד' וידיד כל יראיו וידיד נפשי עוז האהוב והחביב לנו ה"ה הרב הגאון המפורסם החו"ב סוע"ה וכו' מו"ה יעקב הלוי נ"י הגאב"ד דק"ק נימענצין יצ"ו בחיבוריו היקרים והנחמדים אשר הוציא מכבר לאור הדפוס הלא המה: ספר בית לוי חידושים על הרמב"ם ז"ל וספר פרי יעקב על אבן העזר ונתקבלו חיבוריו בעיני הלומדים. ועוד יש לו בכתובים חיבורים על ד' חלקי השו"ע ד' יזכהו במהרה להוציאם לאור הדפוס. אך עתה עלה בידו להוציא לאור הדפוס חיבור קטן מחיבוריו והוא מיוסד להביא כל הדינים השייכים להלוים וקראו בשם תורת הלוים ובו כתב כל המצות שמוטל על הלוים בעבודת בית המקדש, וגם המצות שמצווין בגבולים מלוקט מד' הש"ס והרמב"ם וסמ"ג וס' החינוך ועוד מספרים קדושים ונעשה בסדר נכון ונעלה. וגם הוסיף כבוד הרה"ג המחבר נ"י מדיליה כמה חידושי דינים והערות בענינים אלו, ואגב אורחיה בא ליישב כמה קושיות עצומות שעמדו עליהם המפרשים ז"ל, בספריהם בטוב טעם ודעת, כיד ד' הטובה עליו, כאשר היה החיבור הלז למראה עיני וישראו דבריו מאד בעיני. ואקוה שישא חיבורו חן בעיני הלומדים, לכן באתי להסכים על חיבורו הלז ולברכו כי חפץ ה' בידו יצליח לבצע מחשבתו הטובה מכח אל הפועל להוציא לאור הדפוס במהרה כדי לזכות את הרבים. וגם אני אקח ספר מאת הרב הגאון המחבר כשיצא מבית הדפוס ברשיות הצענזור במחיר אשר יושת עליו ובאתי על החתום בזה במוצאי שבת קדש ב' לחודש אייר שנת תרס"א לפ"ק.

נאום שלמה הכהן מו"ץ דפ"ק ווילנא.

הסכמת רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים (האדר"ת)[edit]

הופיע לנגד עיני הספר הנחמד ונעים תורת הלוים לידיד נפשי ואהוב לבבי הרב הגאון חריף ובקי משנתו רב ונקי כש"ת מו"ה יעקב הלוי נ"י הגאבד"ק נימענצין בעל ספרי בית לוי, פרי יעקב, ועוד. ואם כי המון טרדות אשר אפפוני בירחים האלו לא הרפוני, בכ"ז למען כבודו עברתי על כל הספר, ומצאתי טוב ויפה הן בתוכנו והן בסידורו, ולי הערות רבות ויקרות על דבריו בענינים רבים אשר היה בר מזלי [אשר גם אני ת"ל העירותי בזה] ובכל לבבי אברכהו אשר יזכהו ד' להוציא לאור עולם החיבור הנחמד הזה יברך ה' חילו ופועל ידו ירצה, ואמינא לפעלא טבא יישר ויתברכו המחזיקים בעדו ומסייעים אותו לבצע מעשה וג"א אקבל בשמחה ברצות ד' דרכו להוציא מעשהו לפעולת אדם.

הכ"ד הכותב לכ' הגהמ"ח שליט"א ויקרת חיבורו הנעלה, אור ליום ב' לסדר בשלח תרס"א.

נאום אלי' דוד ראבינאוויץ תאומים באאמו"ר הגאון מ' בנימין זצללה"ה פק"ק מיר מפאניוועז [והי' בירושלים עה"ק תובב"א].

הסכמת רבי חיים עוזר גרודזינסקי[edit]

כבוד ידיד נפשי הרב הגאון חו"ב אוצר כל מדה נכונה כש"ת מו"ה יעקב הלוי הי"ו האבד"ק נימענצין.

אחדשה"ט. מחברתו תורת הלוים הגיעני, קראתי בו מעט, וחזיתי כי הוא איש מהיר במלאכתו, מלאכת שמים, משנתו ערוכה וסדורה, אשר אסף וקיבץ כל הדינים וההלכות מתורת הלוים וסידר כל דבר לאשורו סדר נכון במקום הראוי. ועל דבר הסכמה אמנם ענותו תרבהו לבקש הסכמה מצעיר לימים כמוני. כן ידעתי רב חילו לאורייתא מהפלפולים והשו"ת שהיו בינינו כמה פעמים. וחפץ ד' בידו יצליח לעסוק בתורה מתוך הרחבה כמשאלות לב ידידו מכבדו הדורש"ת.

הבא עה"ח ט"ז סיון תרס"א ווילנא.

חיים עוזר גראדזענסקי.
·
מעבר לתחילת הדף