תורת הלוים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
תורת הלוים
מהדורא תנינא

כולל
המצות והדינים השייך ללוים בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם מה ששייך להם עתה, נאסף מרמב"ם ושו"ע וספר החינוך ושארי פוסקים עם הוספות חידושים משלי, בשם זאת ליעקב וליקוט ממדרשי חז"ל המדבר בשבחי הלוים בשם שבחי הלוים

אשר חנן ד' אותי
יעקב בלא"א ה"ר המופלג בתורה ויראה מו"ה מרדכי סענדר הלוי ז"ל קאָפּשטיין, ממיוחסי לויי עפשטיין נין ונכד לרבינו הגדול הרמ"א בעל המפה ולבעל תוי"ט ולהגאון בעל בית הלל ולהגאון בעל פנים מאירות ז"ל זי"ע חונה פ"ק נימענצין בעל המחבר ספר בית לוי וספר פרי יעקב וספר תורת הלוים מהדורה קמא.

ווילנא
שנת בית הלוי ברכו את ד' לפ"ג

תוכן העניינים[edit]

מהדורות דפוס[edit]

  • וילנא תרס"א באתר "HebrewBooks"
  • מהדורא תניינא, וילנא תרפ"ו באתר "HebrewBooks"


·
מעבר לתחילת הדף