שיחה:בבלי/מועד קטן/ח/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אין נושאין נשים במועד[edit]

מתני' אין נושאין נשים במועד. ברמב"ם פ"י מאישות הי"ד שנושא כמה נשים בב"א מבואר לכאו' דעיקר בעיית ערוב שמחה בשמחה הוא ניהוגי השמחה דאל"ה מטעם זה הו"ל שלא ישא כמה נשים בב"א ולפ"ז יל"ע למה לא ישא אשה ביו"ט ויעשה הסעודה לערב וא"ש קו' התוס' דכתובות דמ"ז, ועי' שו"ת רדב"ז ח"א סי' תמ"ח כנ"ל וצ"ע. ובגמ' כאן בסמוך (ט.) אען שמחה בלא אכילה ושתיה. --על שפת הים (שיחה) 15:40, 21 במרץ 2021 (IST)

אין נושאין נשים במועד[edit]

אין נושאין נשים במועד וסוגיית הגמ' ותוד"ה מפני ביטול. עי' [היטב הדק בפנים ובסהמ"פ עהרמב"ם ובנושא"כ השו"ע] כל מה שציין ריח"ל מייזליש בסוף הגמ'. (מג"א תקמ"ו סק"א, תוס' כתובות מ"ז א' ד"ה דמסר לה בשבתות וי"ט). --על שפת הים (שיחה) 15:40, 21 במרץ 2021 (IST)

ועושה אשה תכשיטיה במועד[edit]

ועושה אשה תכשיטיה במועד. ובגמ' (ט:) ת"ר אלו תכשיטי נשים כו' ומעברת סכין על פניה של מטה כו'. ופי' ריטב"א (שם) בטעם היתר עשיית כל תכשיטין אלו שזה צורך הגוף הוא וכעין אוכל נפש ולפיכך עושה כדרכה ובלא שינוי ובטירחא רבה. מבורר דתקון הגוף הוא צורך כאוכל נפש וכנ"ל. אך הוקשה לו דמ"מ לא גרע מתגלחת שאין מגלחין במועד (וזהו ג"כ תקון הגוף) וכתב: ולא גזרו בה כו' מילתא דדרכה כל יומא ויומא. ולפ"ז לכאורה ה"ה בתגלחת הראש במי שלא גזרו בו ואזדא לה טענת הביאוה"ל תקל"א ד' ד"ה ואלו מגלחין. ועי' תקמ"ו ה' ביאוה"ל כל תכשיטיה שנקט כהריטב"א הנ"ל וצ"ע. --על שפת הים (שיחה) 11:18, 19 במרץ 2021 (IST)

מפני ביטול פריה ורביה[edit]

מפני בטול פריה ורביה. בתורא"ש כ' דאף דקיים פו"ר עדיין עליו ולערב אל תנח ידך וגם בשביל זה אסור. וצ"ע דא"כ ממתני' הוא מוכרע דלאו היינו טעמא דתנן אבל מחזיר הוא את גרושתו וכבר הרגישו בעיקר הטענה בתוד"ה מפני ביטול. וצע"ג. ואולי ס"ל דאין רגיל להשהות דבר זה דמחזיר גרושתו עד הרגל כמ"ש התוס'. --על שפת הים (שיחה) 15:40, 21 במרץ 2021 (IST)