שו"ת הרא"ש/לה/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png לה TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל לה - סימן יא

לאה אמרה לראובן תן לי מה שאתה חייב לי ונתן לה שלשה פשיטין וכשנתנם בידה אמר הרי את מקודשת לי והיא כששמעה שאמר כן השליכה המעות מידה והרימה קולה וצעקה איני חפצה להתקדש לך ומרטה בשערה ושרטה בפניה וצעקה אוי ואבוי על שעשה לה ככה ועדים מעידים על כל הדברים הללו ושאלוני אם יש בית מיחוש באותם קידושין להצריכה גט.

תשובה יראה לי דאין כאן בית מיחוש כיון שהעדים מעידים שלא נתרצית בקידושין וזרקתן לאלתר מידה אפילו קול של קידושין לא יצא לה בעיר שהרי יצא שוברו עמו שהעדים שראו שמעו מה שאמר לה גם הם אמרו כל הדברים כהויתם ולא מיקרי קול אלמא פלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו להם למדה"י דהאי קול אית ליה אמתלאה כיון דליתנהו עדים קמן דלשיילינהו דסברי אינשי דקושטא קאמרי אבל הכא שהעדים לפנינו הוי קול ושוברו עמו ועוד דקיי"ל כסורא אתריה דרב מבטלינו קלא ולא כנהרדעי אתריה דשמואל דלא מבטלינן קלא אלמא דהכי הלכתא דהלכתא כרב באיסורא ועוד מדפשט ליה אביי לרב בסתמא דמבטלינן קלא ועוד מדקאמר בגמרא אפי' למ"ד לא מבטלינן קלא מכלל דלדידן מבטלינן קלא, והנראה לי כתבתי אשר בן ה"ר יחיאל זצ"ל.אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף