שו"ת הרא"ש/לה/ט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png לה TriangleArrow-Left.png ט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל לה - סימן ט

שאלה מי שהיה בדעתו לילך למדינת הים וקדש האשה על תנאי אם באתי מכאן ועד י"ב חדש תהיה מקודשת מעכשיו וקודם שהלך נתרצו האיש והאשה להאריך זמן התנאי וששאלת אם עברו י"ב חדש ולא בא ובא קודם זמן האחרון אי הוו קידושין או לא.

תשובה יראה לי דהוו קידושין שהרי אם נתרצו שניהם לבטל התנאי הויא מקודשת אפי' אם הלך למדינת הים ושהה יותר מי"ב חדש דכל מעשה שנעשה בתנאי ונתרצו לבטל התנאי המעשה קיים וכן מוכח בפרק המדיר (ע"ב) דגרסינן התם איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה ממנו גט וכו' אמר אביי לא תימא טעמא דרב כיון דכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה כלומר ותלמוד מכאן דכל המתנה בתחלת המעשה ובשעת גמר המעשה לא הזכיר תנאו שמחל התנאי ובטלו כגון אמר בפני שני עדים גט זה אני רוצה ליתן לאשתי זאת בפניכם על תנאי זה והתנה וכפל תנאו ואחר כך נתנו לה בפניהם סתם ולא הזכיר התנאי שמחל התנאי ודאי לא אמרינן הכי אלא על דעת ראשונה הוא עושה ואינו מוחל לתנאו אלא היינו טעמא משום דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות אלמא מוכח דאם בטל תנאו בפי' שהוא בטל שאם אינו יכול לבטלו מאי קאמר לא תימא טעמא משום דכיון שכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה הא אפילו בטלו בפי' לא הוי בטל אלא ודאי המקדש על תנאי ובטל התנאי הרי הוא בטל והמעשה קיים ואף על גב דעיקר מעשה עשה על תנאי ונכפל התנאי שאם לא יתקיים התנאי שיהיה המעשה בטל אפילו הכי יכול לבטל התנאי וישאר המעשה במקומו משום דמתנאי בני גד ובני ראובן ילפינן שיש כח בתנאי לבטל המעשה ואף אם לא יתקיים התנאי יהיה המעשה קיים ואפילו אי כפליה לתנאיה ולהכי בעיא שיהא התנאי לגמרי כתנאי בני גד ובני ראובן תנאי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ותנאי ומעשה בדבר א' ושאיפשר לעשותו ע"י שליח דחידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו וכיון שכן הוא שהמעשה הוא בפני עצמו וראוי להתקיים בלא קיום התנאי אלא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן אם כן יכול הוא לבטל התנאי שהוא מעשה בפני עצמו ואין קיום המעשה תלוי בו דדיבור בעלמא הוא ואתי דיבור דביטול התנאי ומבטל דיבור של התנאי ונשאר המעשה קיים כדחזינן בקידושין פ' האומר (נ"ט) גבי פלוגתא דר' יוחנן ור"ל דפליגי במקדש האשה לאחר ל' יום וחזרה בה תוך ל' יום ואמר ר' יוחנן דיבור מבטל דיבור ואף על גב דהתם איכא מעשה נתינת מעות ליד האשה כש"כ דיבור של ביטול התנאי שיבטל דיבור של התנאי דליכא מעשה אלא דיבור בעלמא דהדברים ק"ו דהתם גבי קידושין דיבור מבטל דיבור לבטל מעשה של הקידושין כ"ש הכא דאתי דיבורא ומבטל דיבור לקיים המעשה של הקידושין הראוי להתקיים אף אם לא יתקיים התנאי אי לאו דילפי' מתנאי בני גד ובני ראובן וגם תנאי בני גד ובני ראובן מילתא דפשיטא היא אם אמרו יהושע וישראל אין אנו צריכין להם היו פטורין מתנאי שהתנה עמהם משה לעבור חלוצים לפנינו בשביל זה לא הפסידו נחלתן מעבר לירדן ומהתם ילפינן לכל תנאים שמחילת התנאים היא כקיומו וכן כתב רמב"ם ז"ל בהל' אישות (פ"ז הכ"ג) דתנאי של גיטין וקדושין יכול לימחל והוי כאלו נתקיים וכי היכי דיכול לבטל תנאו כן יכול לשנות תנאו להוסיף או לגרוע ודמי להא דאמרינן בפרק בתרא דגטין (פ"ב) בעי אביי א"ל הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון וחזר וא"ל לראובן ושמעון מהו מי אמרינן מאי דאסר שרא או דלמא מאי דשרא אסר ומאי דאסר שרא אלמא אפי' בחוץ דהוי שיורא יכול לבטל מה ששייר ולשנות תנאו ולהוסיף או לגרוע כל שכן בתנאי ואף על גב דהתם מיירי דחזר ואמר קודם מסירת הגט לידה דאי אחר מסירת הגט מאי קאמר או דילמא מאי דשרא אסר כיון דכבר בא הגט לידה לאו כל כמיניה לאסרה למי שהתירה כבר מ"מ אף על פי שכבר באו הקידושין ליד האשה יכול להוסיף על תנאו קודם כיון שמתחלה באו לידה על ידי תנאי ועדיין לא נתקיים התנאי ומיתלא תליא הקידושין עד שיתברר אם יתקיים התנאי וכן יכול לבטל ולהוסיף ולגרוע ואפילו אם נתאכלו המעות ודמי להא דאמרינן בקידושין פרק האומר (נ"ט) על מתניתין דהמקדש את האשה לאחר ל' יום כו' לא בא אחר וקידשה תוך ל' יום מהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת ואף על פי שנתאכלו המעות מאי טעמא הני זוזי לאו למלוה דמו ולא לפקדון דמו לא למלוה דמו דאילו מלוה לאו לקידושין יהבא ניהלה הני בתורת קידושין יהבינהו ניהלה לפקדון לא דמו דברשותיה דמריה קא מתאכלי והני ברשותא דידה קא מתאכלי הני נמי כיון דבתורת קידושין יהבינהו ניהליה אפילו נתאכלו המעות יכול לשנות תנאו ואפילו אי הוו כמו קידושין אחרים חדשים שהיה מקדשה עכשיו בתנאי אחר הוי קידושין כיון שאם נתבטלו הקידושין הראשונים היתה צריכה להחזיר לו המעות יכולה היא להתקדש באותם מעות שהיתה חייב לו דלאו למלוה דמו כיון דבתורת קידושין באו לידה כ"ש שהוא מאריך תנאו והקידושין חלין למפרע דהוו קידושין כללו של דבר אם אריכות זמן התנאי חשיב כאלו בטל התנאי הראשון הרי היא מקודשת לאלתר כדפרישית לעיל ואם הוא חשיב כתוספת ולא כביטול אז היא מקודשת בקיום התנאי השני אלא ודאי נראה דבידם לשנות ומקודשת בקיום תנאי השני.אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף