רש"ש/מועד קטן/ט/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
תוספות רי"ד
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
קרן אורה
רש"ש
שיח השדה

שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png ט TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא ר"ש בן חלפתא איפטר מיניה דרבי. כ"ה בע"י ונכון עי' שבת (קנב):

רש"י ד"ה תעייל ול"ת כו'. שתוציא סחורה כו'. כצ"ל:

רש"י ד"ה באנפי כלתה. שהיתה כ"כ זקנה שהיתה לה כלה. ק"ל מאי פסקא דהא איתא בקדושין (ס"ד כט) דר"ח נסיב בשיתסר כו' ויכול להיות דלשנה נולד בן ואינסב ג"כ בשיתסר וא"כ הוה ר"ח בר ל"ג כשהיה לו כלה וסתמא דמילתא דאשתו היתה ג"כ בערך שניו וא"כ מאי זו זקנה. ונ"ל דבזה יתיישב פי' רשב"ם בב"ב (קמא) על הא דאר"ח שם לדידי בנתן עדיפי ופי' שלא נתקימו לו בנים. והתוס' הקשו עליו דמצינו לו הרבה בנים. די"ל דכוונת הרשב"ם דלא נתקיימו לו בילדותו כשאמר זאת וכדמוכח הכא והוא חיה צ"ב שנה כדלקמן (כח) ולא נולדו לו זכרים אלא בזקנותו. ומר ינוקא ברי' לא יפרש כפי' התוס' שם (ז ב) שנולד לו בינקותי' אלא כפרש"י בכתובות (פט ב):

רש"י ד"ה אנפיקינון וד"ה שלא הביאו שליש. צ"ל בד"א:

תד"ה כאן. כדאיתא בירושלמי. הגרי"פ ציינו לשבת. וכבר איתא כן בברכו' פ"א על משנת הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כו':

בא"ד אבל בהפסקה כו' וק"ש אין מפסיקין לרשב"י. הגה"ש הניח בצ"ע מגמרא דילן (שבת יא) ע"ש. אולם גם בירושלמי שם בסופו איתא דרבנן פליגי עליה דר"ש וס"ל דק"ש בעונתה עדיפא מת"ת ור"י לא קאמר בשבת אלא כגון רשב"י כו' ול"ק אלא רשב"י משום דהוא גופיה ס"ל דאף לק"ש אין מפסיקין. וגם מצינו דהוא עצמו לא עביד כשמעתי' בשבת (לג ב) ועי' תוס' שם (יא) ד"ה כגון. ועמש"כ בפסחים (נא ב):

תד"ה סטכת. נראה דלפניהם לא היה הגירסא כאן מאי שמן המור:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף