רש"י/משלי/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png משלי TriangleArrow-Left.png ד

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

שמעו בנים מוסר אב. הקב"ה:

ב[edit]

נתתי לכם. הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו:

ג[edit]

כי בן הייתי לאבי. אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו' שהיה אוהב אותי יותר:

ד[edit]

ויורני. על כך ויוכיחני ויאמר לי יתמך דברי לבך ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א), ד"א כי בן הייתי לאבי, הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי, ומצינו שקראו הקב"ה לשלמה בן שנאמר אני אהיה לו לאב וגו' (שמואל ב, ז):

רך ויחיד לפני אמי. לאומתי אני נבחר וחביב כבן רך ויחיד לכך ויורני אבי:

ו[edit]

אל תעזבה וגו'. אהבה אהוב אותה:

ז[edit]

ראשית חכמה קנה חכמה. תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב, ואח"כ בכל קנינך קנה בינה, תתבונן בה מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר:

ח[edit]

סלסלה. חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיה ו ט) החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל בשערו:

ט[edit]

תתן לראשך לוית חן. חברת חן כמו לוית חן הם לראשך:

י[edit]

שמע בני וקח אמרי וגו':

יב[edit]

בלכתך לא יצר צעדך. מי שאינו מרחיק רגליו קרוב ליפול:

יג[edit]

החזק במוסר אל תרף. אחוז בתורה כמו והחזיקי את ידך בו (בראשית כא יח) וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד ד):

יד[edit]

באורח רשעים אל תבא ואל תאשר. ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג יא), וכן ונבון יבין לאשורו:

טו[edit]

פרעהו. בטלהו:

שטה מעליו. סור:

טז[edit]

כי לא ישנו. אינם יכולין לישן:

יח[edit]

ואורח צדיקים כאור נוגה. שהולך ומאיר מעמוד השחר:

עד נכון היום. עד חצות היום שהוא בירורו של יום:

יט[edit]

דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו. פתאום יבא להם מכשול ולא ידעו להזהר ממנו:

כ[edit]

בני לדברי הקשיבה וגו':

כב[edit]

למוצאיהם. ל' מציאה:

כג[edit]

מכל משמר. מכל מה שאמרה תורה השמר נצור לבך (מעבור עליו) בין עבירה קלה בין עבירה חמורה:

כי ממנו תוצאות חיים. כי מאותו שהוא קל יהיו לך חיים ושכר גדול אם תקיימנו, כך דרש ר' תנחומא:

כד[edit]

הסר ממך עקשות פה. לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו עליך פיהם:

עקשות פה. לשון עקום כמו תם אני ויעקשני (איוב ט כ) ובמשנה שיניה עקומות ועקושות:

ולזות שפתים. עקמימות שפתים שלא ירחיבו הבריות פה עליך:

כה[edit]

עיניך לנוכח יביטו. יסתכלו אל האמת ואל היושר:

יישירו נגדך. יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך:

כו[edit]

פלס מעגל רגלך. שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ואז כל דרכיך יכונו:

כז[edit]

אל תט ימין ושמאל. מן המשקל הטוב:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >