קרית ספר/סנהדרין/כו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg כו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
קרית ספר
תשובה מיראהדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שלו שלא לקלל דיין דכתיב אלהים לא תקלל ובדיינים הכתוב מדבר דכתיב עד האלהים יבוא דבר שניהם:
אזהרת שלז שלא לקלל נשיא דכתיב ונשיא בעמך לא תאור אחד נשיא ואחד דיין במשמע ולמה נאמר ונשיא בעמך לא תאור לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו כדתניא במכילתא:
אזהרת שלח שלא לקלל אדם משאר בני ישראל הכשרים דכתיב לא תקלל חרש ולמה נאמר חרש שאפילו שלא נצטער על הקללה לוקה על קללתו והמקלל הנכלם לוקה דהרי הוא כחרש והמקלל את המת פטור דמה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים יצא המת כדתניא פרק שבועת העדות נמצאת למד שהמקלל אחד מישראל לוקה אחד דיין לוקה ב' נשיא לוקה ג' ובן נשיא שקלל אביו חייב ד'.

ג[edit]

ומקלל עצמו לוקה כמי שמקלל אחרים וכדתנן פרק שבועת העדות מדכתיב השמר לך ושמר נפשך מאד וכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה. ואינו לוקה המקלל עד שיקלל בשם מן השמות כגון יה ואלהים או בכינוי מן הכינויים כמו רחום וחנון וילפינן התם דף מ"ו הואיל ואמרה תורה קלל יתן ה' אותך לאלה ואמרה לא תקלל בין קללת ה' בין קללת חברו מה קלל בשם כדכתיב יתן ה' אף לא תקלל בשם והיינו לר' חנינא בר אידי אבל חכמים דמתניתין לא גמרי האי ג"ש וסברי כר' מנחם בר' יוסי דדריש בנקבו שם יתירא אם אינו ענין למקלל תנהו למקלל אביו דאינו חייב עד שיקלל בשם. ודוקא מקלל אביו שהוא בסקילה כמברך את השם אבל מקלל את עצמו או חברו לא בעי שם המיוחד אלא אפילו בכינויין חייב כדתנן התם וכיון דמברך כתיב קללת והכא כתיב קללה מה התם לא הויא קללה בעלמא אף הכא אלא דהתם ילפינן דבעיא בשם המיוחד כדילפי' מיתורא והכא לא ומיהו בעיא מיהא כינוי דבלאו הכי לא הויא קללה וכיון דאם קלל בכינוי חייב ולא בעיא שם המיוחד הכי נמי אם קלל בכל לשון חייב שהשמות שקוראים הגוים לא גרעי מכינויין וארור בו קללה בו שבועה בו נידוי בו קללה דכתיב אלה יעמדו על הקללה וכתיב ארור האיש בו שבועה דכתיב וישבע יהושע וגו' לאמר ארור האיש בו נידוי אורו מרוז וגו' כדאיתא התם. ואם לא היתה שם התראה אינו לוקה כדילפינן לעיל דבעיא התראה למלקיות וקלל בלא שם ובלא כינוי כדאמ' אינו לוקה דבעיא כינוי לפחות. ואם היתה הקללה מכלל הברכה כמו אל יהי פלוני ברוך לה' אינו לוקה כחכמים דפוטרין במתניתין דלא אמרינן הכא בכלל לאו אתה שומע הן דבכה"ג לא משמע קללה אל יהי ברוך ולא ארור כדאמ' אם תאבו טובה ואם תמאנו לא טובה ולא קללה. אף על פי שנשיא מוחל על כבודו אינו יכול למחול על קללתו לא הוא ולא אחר משאר העם דכיון שהתרו בו ועבר מלקין אותו שכבר חטא ונתחייב.

ז[edit]

כל הדן בדיני גוים אפילו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע דכתיב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא אלה המשפטים לפני גוים דאפילו הדינים שלהם כשלנו לא תלך לפניהם ואם הבעל דין אלם נוטל רשות מב"ד ומציל בדיני גוים מיד בעל דינו. ויש בהלכות אלו תקנות מדרבנן סמוכים אלאו דלא תסור:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.